63/2 ซอยเสรีวิลล่า 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เอส อี เอ คอนซัลติ้ง ให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพ การพัฒนา และสรรหาบุคคลากร เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

Facebook Twitter LinkedIn YouTube E-mail
Home SEA Training

SEA Training

บริการด้านการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ Professional Training

เอสอีเอ คอนซัลติ้ง ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมการเพื่อให้เกิดความพร้อมในการแข่งขันในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะมีการเปิดการค้าเสรีในระดับภูมิภาคในระยะเวลาอันใกล้นี้ เอสอีเอ ภูมิใจนำเสนอคอร์สอบรมต่างๆที่จะนำมาซึ่งการพัฒนาประสิทธิภาพบุคคลากรของท่าน และแน่นอนเป็นผลให้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับองค์กรของท่านต่อไป

บางส่วนของหลักสูตรที่ ทางเราจัดทั้ง Public Training และ In-house

หลักสูตรทางด้าน ระบบคุณภาพ
1. หลักสูตร “ISO Awareness (ISO9001:2008 , ISO14001 และ ISO50000)”
2. หลักสูตร “JCI Awareness”
3. หลักสูตร “HA Awareness”

หลักสูตรทางด้าน การบริหารและจัดการ
1. หลักสูตร “การวางแผนกลยุทธ์องค์กร”
2. หลักสูตร “การบริหารเชิงกลยุทธ์-KPIS BASED”
3. หลักสูตร “การบริหารต้นทุน”
4. หลักสูตร “การลดต้นทุนพร้อมการควบคุมคุณภาพ”
5. หลักสูตร “คิดอย่างมีระบบ-Systematic Thinking”
6. หลักสูตร “การบริหารจัดการและการติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ”
7. หลักสูตร “กลยุทธ์เชิงรุกและบูรณาการในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน”
8. หลักสูตร “Benchmarking จากแนวคิดสู่วิธีปฏิบัติ”

หลักสูตรทางด้าน ทรัพยากรมนุษย์
1. หลักสูตร “การประเมินผลการปฏิบัติงานและแจ้งผลงาน”
2. หลักสูตร “จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน”
3. หลักสูตร “On-Job-Training Process and Techniques”
4. หลักสูตร “Train the trainers”
5. หลักสูตร “Coaching & Mentoring Workshop”
6. หลักสูตร “Team (Leader) Effectiveness Workshop”
7. หลักสูตร “Effective Supervisor”

หลักสูตรทางด้าน ภาษาอังกฤษในงาน
1. หลักสูตร “General English Listening & Speaking” for beginning and intermediate levels”
2. หลักสูตร “Business English Writing” for auditors
3. หลักสูตร “Business English Writing” for supervisor
4. หลักสูตร “Business English Writing” for manager

หลักสูตรเฉพาะทาง “สายงานโรงพยาบาล”
1. หลักสูตร “Medical Equipment using method in nursing.“
2. หลักสูตร “KPIs and Objective Plan management for BME”
3. หลักสูตร “Infection control for nursing and Engineering”
4. หลักสูตร “มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลสำหรับนักศึกษา“
5. หลักสูตร “Risk assessment “
6. หลักสูตร “Safety in workplace”
7. หลักสูตร “อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ เบื้องต้น”