63/2 ซอยเสรีวิลล่า 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เอส อี เอ คอนซัลติ้ง ให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพ การพัฒนา และสรรหาบุคคลากร เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

Facebook Twitter LinkedIn YouTube E-mail
formats

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และโครงสร้างพื้นฐาน

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และโครงสร้างพื้นฐาน สถานพยาบาล

Facility Management and Safety for Healthcare Sector 

หลักการและเหตุผล

สถานพยาบาลประกอบกิจการโดยต้องมีอาคารสถานที่ ที่ปลอดภัย ใช้การได้ และเป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยและผู้มาเยือน จึงต้องมีการจัดการอาคารสถานที่ เครื่องมือแพทย์และเครื่องมืออื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ มีความเข้าใจ มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงธุรกิจและการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับเพื่อนร่วมอาชีพและต่างอาชีพในวงการสาธารณสุข สามารถประยุกต์ใช้ความรู้แต่ละมิติที่สำคัญ  ได้แก่

 • วางแผนพื้นที่ใช้สอย แผนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางคลินิกได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิผล
 • บุคลากรทุกคนได้รับความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการจัดการอาคารสถานที่ วิธีลดความเสี่ยง และติดตามรายงานสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
 • มีการใช้เกณฑ์เพื่อทราบสมรรถนะ และสามารถระบุการพัฒนาที่จำเป็น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของโรงพยาบาลเอกชน และรัฐบาล
 • ผู้ที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นแต่ละส่วนงาน
 • ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ สนับสนุนการแพทย์ และสนับสนุนบริการ
 • ผู้ที่อยู่ในธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการดูแลรักษาสุขภาพ
 • ผู้ที่สนใจในหลักการบริหารงานกิจการด้านการดูแลรักษาสุขภาพ

เนื้อหาวิชา

 1. ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัย (Safety and Security)
 • ความปลอดภัย ในระดับที่ไม่เกิดอันตรายหรือความเสี่ยงต่อผู้ป่วย บุคลากร หรือผู้มาเยือน
 • การรักษาความปลอดภัย ป้องกันการสูญหาย ถูกทำลาย ป้องกันผู้ไม่มีหน้าที่ไม่ให้เข้าถึง
 1. วัตถุอันตราย (Hazardous Materials) มีการควบคุมการสัมผัส การจัดเก็บ การใช้สารกัมมันตรังสี และวัตถุอันตรายอย่างอื่น รวมถึงการกำจัดของเสียอันตรายอย่างปลอดภัย
 2. การจัดการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) มีการวางแผน และสนองตอบอย่างสมเหตุผลต่อโรคระบาด ภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิผล
 3. ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย (Fire Safety) มีการป้องกันทรัพย์สิน และผู้พำนักอาศัย จากอัคคีภัยและ
 4. เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ (Medical Equipment) มีการคัดเลือก บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ เพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด
 5. ระบบสาธารณูปโภค (Utility System) มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปาและสาธารณูปโภคอื่น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการล่มของระบบสาธารณสุข ให้น้อยที่สุด
 6. การบริหารพื้นที่ใช้สอย (Area Utilization) ประเมินความคุ้มค่าของการใช้พื้นที่ และการควบคุมการขยายพื้นที่อย่างประหยัดเงินลงทุน
 7. อาคารประหยัดพลังงาน (Green Building) การบริหารงานซ่อมบำรุงเพื่อการจัดการพลังงาน เทคนิคด้านการเปลี่ยนเครื่องจักร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน
 8. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(Law & Regulations) กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายด้านอนุรักษ์พลังงาน

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

2 วัน

สถานที่จัดการอบรม

วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพ มหาวิทยาลัยพะเยา (ข้างสถานี BTS เพลินจิต)

ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส (Home Pro) สี่แยกเพลินจิต ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

 

ทีมวิทยากร

วิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์บริหารโรงพยาบาล และอาคารสูง 10-20 ปี ด้านบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทีมงานคุณภาพโรงพยาบาลที่มีผลงานทั่วประเทศ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ มีความเข้าใจ มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงธุรกิจและการบริหารจัดการกับเพื่อนร่วมอาชีพ และต่างอาชีพในวงการสาธารณสุข เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้แต่ละมิติที่สำคัญ ตามเนื้อหาวิชาที่ระบุข้างต้นให้บรรลุผลในทางปฏิบัติ

สนใจฝากรายละเอียดของท่านไว้เราจะติดต่อกลับ

Security Code:
security code
Please enter the security code:

Submit

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Comments Off on หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และโครงสร้างพื้นฐาน  comments 
formats

หลักสูตร การบริหารจัดการคลังสินค้าและมาตรฐาน GSP

Healthcare Inventory Management and Good Storage Practice Guidelines

การบริหารคลังสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์มีลักษณะเฉพาะ สินค้ามีความต้องการใช้อย่างฉับพลันทันทีและมีมูลค่าสูง รวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก็มีลักษณะเฉพาะเช่นกัน การทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้และถูกต้องทั้งในภาพรวมและภาพย่อยของการบริหารคลัง จะส่งผลดีต่อต้นทุนกิจการและการให้บริการผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ก่อให้เกิดความสุขและความภาคภูมิใจในการทำงานในแวดวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ มีความเข้าใจ มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงธุรกิจและการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับเพื่อนร่วมอาชีพและต่างอาชีพในวงการสาธารณสุข สามารถประยุกต์ใช้ความรู้แต่ละมิติที่สำคัญ  ได้แก่

 • ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง อุปกรณ์สำคัญและการเคลื่อนที่ของสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน
 • มาตรฐานการจัดเก็บที่ดี Good Storage Practice Guidelines (WHO)
 • การคำนวณจุดสั่งซื้อ การบริหาร Sub-stock  การบริหารพื้นที่จัดเก็บ Demand Management และ Forecasting Technique

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ผู้บริหารระดับกลางของโรงพยาบาลเอกชน และรัฐบาล
 • ผู้ที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบในการดูแลคลังสินค้า
 • ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานดูแลงานด้านคุณภาพของโรงพยาบาล
 • ผู้ที่อยู่ในธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการดูแลรักษาสุขภาพ
 • ผู้ที่สนใจในหลักการบริหารงานกิจการด้านการดูแลรักษาสุขภาพ

เนื้อหาวิชา

 1. พื้นฐานห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบของวงการสุขภาพ
 2. พื้นฐานการบริหารสินค้าคงคลังสำหรับโรงพยาบาลและอุตสาหกรรมสุขภาพ
 3. การบริหารพื้นที่ใช้สอย
 4. การคำนวณจุดสั่งซื้อที่เหมาะสม
 5. อุปกรณ์ที่จำเป็นและนวัตกรรมที่มีประโยชน์ในงานคลังสินค้า
 6. Demand Management
 7. Good Storage Practice Guidelines (WHO)
 8. ตัวอย่างการนำไปใช้จริงและกรณีศึกษาการแก้ไขสารพัดปัญหาคลังสินค้าสุขภาพ

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

2 วัน

สถานที่จัดการอบรม

วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพ มหาวิทยาลัยพะเยา (ข้างสถานี BTS เพลินจิต)

ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส (Home Pro) สี่แยกเพลินจิต ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ทีมวิทยากร

วิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์การบริหารโรงพยาบาล บริหารคลังสินค้าในภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ พร้อมทีมงานคุณภาพโรงพยาบาลที่มีผลงานทั่วประเทศ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ มีความเข้าใจ มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงธุรกิจและการบริหารจัดการกับเพื่อนร่วมอาชีพ และต่างอาชีพในวงการสาธารณสุข เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้แต่ละมิติที่สำคัญ ตามเนื้อหาวิชาที่ระบุข้างต้นให้บรรลุผลในทางปฏิบัติ รวมถึงการให้คำปรึกษาหลังการสัมนา ด้วยไมตรีจิตฉันท์มิตรในวงการวิชาชีพ

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาฝากรายละเอียดของท่านด้านล่างนี้

Security Code:
security code
Please enter the security code:

Submit
 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Comments Off on หลักสูตร การบริหารจัดการคลังสินค้าและมาตรฐาน GSP  comments 
formats

หลักสูตรส่งเสริมวิชาชีพ – งานแม่บ้าน

เริ่มงานแล้วในต่างประเทศ และจะเริ่มในประเทศไทย เร็วๆนี้

เพื่อตอบสนองการร้องของจากลูกค้า ในต่างประเทศ เอส อี เอ คอนซัลติ้ง ยกทีมงานที่ประกอบไปด้วย ผู้มีประสบการณ์โดยตรง ไปทำการฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการทำความสะอาด และโรงแรม ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยใช้หลักปฏิบัติการพื้นฐาน ตามมาตราฐาน Cleaning Industry Management Standard (CIMS) และ Cleaning Industry Training Standard (CITS) จากสถาบัน ISSA ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมมีเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาเบื้องต้นดังนี้
Training-Sathyภาคทฤษฎี
– Basic knowledge of General Cleaning
– Restroom Cleaning & Waste Management
– Cleaning Chemical
– Understanding of MSDS (Material Safety Data Sheet)
– Cleaning Equipment
– Basic maintenance of Cleaning Equipment
– Selection of the right tools
– Safety at Work & PPE
– Service Mind
– Inspection and Quality Control

ภาคปฏิบัติ
– Preparing for Cleaning,
– Get to know chemical
– Preparing Chemical,
– Mixing, Diluting
– Cleaning Chemical,
– Color Coding
– Dusting, Damp Wipe
– Window Cleaning
– Vacuuming, Sweep, Dustmop
– Mopping,
– Floor Machine, Scrubbing Clean
– Floor Machine, Burnishing
– Restroom Cleaning

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments