" /> My Title page contents
195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เอส อี เอ คอนซัลติ้ง ให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพ การพัฒนา และสรรหาบุคคลากร เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

Facebook Twitter LinkedIn YouTube E-mail
formats

หลักสูตร การบริหารจัดการคลังสินค้าและมาตรฐาน GSP

Healthcare Inventory Management and Good Storage Practice Guidelines

การบริหารคลังสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์มีลักษณะเฉพาะ สินค้ามีความต้องการใช้อย่างฉับพลันทันทีและมีมูลค่าสูง รวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก็มีลักษณะเฉพาะเช่นกัน การทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้และถูกต้องทั้งในภาพรวมและภาพย่อยของการบริหารคลัง จะส่งผลดีต่อต้นทุนกิจการและการให้บริการผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ก่อให้เกิดความสุขและความภาคภูมิใจในการทำงานในแวดวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ มีความเข้าใจ มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงธุรกิจและการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับเพื่อนร่วมอาชีพและต่างอาชีพในวงการสาธารณสุข สามารถประยุกต์ใช้ความรู้แต่ละมิติที่สำคัญ  ได้แก่

 • ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง อุปกรณ์สำคัญและการเคลื่อนที่ของสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน
 • มาตรฐานการจัดเก็บที่ดี Good Storage Practice Guidelines (WHO)
 • การคำนวณจุดสั่งซื้อ การบริหาร Sub-stock  การบริหารพื้นที่จัดเก็บ Demand Management และ Forecasting Technique

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ผู้บริหารระดับกลางของโรงพยาบาลเอกชน และรัฐบาล
 • ผู้ที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบในการดูแลคลังสินค้า
 • ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานดูแลงานด้านคุณภาพของโรงพยาบาล
 • ผู้ที่อยู่ในธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการดูแลรักษาสุขภาพ
 • ผู้ที่สนใจในหลักการบริหารงานกิจการด้านการดูแลรักษาสุขภาพ

เนื้อหาวิชา

 1. พื้นฐานห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบของวงการสุขภาพ
 2. พื้นฐานการบริหารสินค้าคงคลังสำหรับโรงพยาบาลและอุตสาหกรรมสุขภาพ
 3. การบริหารพื้นที่ใช้สอย
 4. การคำนวณจุดสั่งซื้อที่เหมาะสม
 5. อุปกรณ์ที่จำเป็นและนวัตกรรมที่มีประโยชน์ในงานคลังสินค้า
 6. Demand Management
 7. Good Storage Practice Guidelines (WHO)
 8. ตัวอย่างการนำไปใช้จริงและกรณีศึกษาการแก้ไขสารพัดปัญหาคลังสินค้าสุขภาพ

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

2 วัน

สถานที่จัดการอบรม

วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพ มหาวิทยาลัยพะเยา (ข้างสถานี BTS เพลินจิต)

ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส (Home Pro) สี่แยกเพลินจิต ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ทีมวิทยากร

วิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์การบริหารโรงพยาบาล บริหารคลังสินค้าในภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ พร้อมทีมงานคุณภาพโรงพยาบาลที่มีผลงานทั่วประเทศ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ มีความเข้าใจ มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงธุรกิจและการบริหารจัดการกับเพื่อนร่วมอาชีพ และต่างอาชีพในวงการสาธารณสุข เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้แต่ละมิติที่สำคัญ ตามเนื้อหาวิชาที่ระบุข้างต้นให้บรรลุผลในทางปฏิบัติ รวมถึงการให้คำปรึกษาหลังการสัมนา ด้วยไมตรีจิตฉันท์มิตรในวงการวิชาชีพ

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาฝากรายละเอียดของท่านด้านล่างนี้

Security Code:
security code
Please enter the security code:

Submit
 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Comments Off on หลักสูตร การบริหารจัดการคลังสินค้าและมาตรฐาน GSP  comments 
formats

หลักสูตรส่งเสริมวิชาชีพ – งานแม่บ้าน

เริ่มงานแล้วในต่างประเทศ และจะเริ่มในประเทศไทย เร็วๆนี้

เพื่อตอบสนองการร้องของจากลูกค้า ในต่างประเทศ เอส อี เอ คอนซัลติ้ง ยกทีมงานที่ประกอบไปด้วย ผู้มีประสบการณ์โดยตรง ไปทำการฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการทำความสะอาด และโรงแรม ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยใช้หลักปฏิบัติการพื้นฐาน ตามมาตราฐาน Cleaning Industry Management Standard (CIMS) และ Cleaning Industry Training Standard (CITS) จากสถาบัน ISSA ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมมีเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาเบื้องต้นดังนี้
Training-Sathyภาคทฤษฎี
– Basic knowledge of General Cleaning
– Restroom Cleaning & Waste Management
– Cleaning Chemical
– Understanding of MSDS (Material Safety Data Sheet)
– Cleaning Equipment
– Basic maintenance of Cleaning Equipment
– Selection of the right tools
– Safety at Work & PPE
– Service Mind
– Inspection and Quality Control

ภาคปฏิบัติ
– Preparing for Cleaning,
– Get to know chemical
– Preparing Chemical,
– Mixing, Diluting
– Cleaning Chemical,
– Color Coding
– Dusting, Damp Wipe
– Window Cleaning
– Vacuuming, Sweep, Dustmop
– Mopping,
– Floor Machine, Scrubbing Clean
– Floor Machine, Burnishing
– Restroom Cleaning

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

How Dirty is Your Child’s School?

มาดูกันว่าโรงเรียนเด็กเล็กจะไม่สะอาดขนาดไหน ด้วยมาตราฐานใหม่ล่าสุด Clean Standard K-12 ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง การทำความสะอาดอย่างถูกต้องและการใช้ ระบบตรวจคุณภาพที่มีประสิทธิภาพในการยกระดับมาตราฐานงานในโรงเรียนให้น้องๆหนูๆ กัน

คลิ๊ก เพื่อดูมาตราฐานใหม่ ISSA Clean Standard K-12

ISSA-How-Clean-infographic

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Comments Off on How Dirty is Your Child’s School?  comments