63/2 ซอยเสรีวิลล่า 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เอส อี เอ คอนซัลติ้ง ให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพ การพัฒนา และสรรหาบุคคลากร เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

Facebook Twitter LinkedIn YouTube E-mail
formats

Cleaning Industry Management Standard (CIMS)

มาตราฐานการบริหารจัดการธุรกิจทำความสะอาด

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจทำความสะอาด ที่มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการ

– ยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติการ
– พัฒนาคุณภาพของการบริการ
– สร้างความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งอื่น
– มีความมุ่งมั่นในการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าท่านPrint

CIMS คืออะไร?

CIMS-Cleaning Industry Management Standard คือ มาตราฐานการบริหารจัดการธุรกิจทำความสะอาด เป็นมาตราฐานเดียวที่ได้รับการยอมรับว่า สามารถชี้บ่งคุณลักษณะที่ชัดเจนของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ มาตราฐานนี้ถูกจัดตั้งขึ้นโดย สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจทำความสะอาดโลก ISSA (ISSA-The Worldwide Cleaning Industry Association)
* ISSA เปิดตัวขึ้นในปี พ.ศ.2509 (คศ.1966) *

มาตราฐาน CIMS เริ่มเปิดตัวและเป็นที่รู้จักในประทศสหรัฐอมริกาและประเทศแคนาดา ในปี พ.ศ.2549 (คศ.2006) จากนั้น มาตราฐานการบริหารจัดการธุรกิจทำความสะอาด(CIMS)ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบแนวทางปฏิบัติ และยกระดับความเป็นมืออาชีพของผู้ประกอบการ
กรอบมาตราฐานที่อยู่ในข้อกำหนดที่ CIMS ให้ความสำคัญจะประกอบไปด้วย
1. ระบบคุณภาพ (Quality System)
2. สุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Health, Safety & Environmental)
3. บริการที่ส่งมอบ (Service Delivery)
4. การจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resources) และ
5. ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร (Management Commitment)

มีการคาดการว่า มาตราฐานการบริหารจัดการธุรกิจทำความสะอาด-Cleaning Industry Management Standard (CIMS) จะเป็นที่แพร่หลายและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอน ซึ่งณ ปัจจุบันนี้ ในประเทศ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ และ ไอร์แลนด์ เป็นที่ยอมรับแล้วว่า หน่วยงานหรือผู้ประกอบการใดที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการยอมรับโดย CIMS จะได้รับการเปิดโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่า

ผู้ประกอบการที่มีความสนใจที่จะได้รับการรับรองมาตราฐาน จะต้องผ่านการเข้าตรวจสอบระบบ(Comprehensive assessment) ทั้งในระดับบริหารและระดับหน่วยงาน โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง(Accredited Assessor)

บัดนี้พร้อมแล้วกับการเริ่มเตรียมตัวเพื่อการตรวจรับรองมาตราฐานการบริหารจัดการธุรกิจทำความสะอาด (CIMS Certified) ในประเทศไทย

CIMS Expert Trainer RGB_Paths

 

 

 

 

 

สำหรับประเทศไทย เอสอีเอ คอนซัลติ้ง (SEA Consulting) ในฐานะตัวแทนผู้ได้รับการแต่งตั้งและผู้เชี่ยวชาญในมาตราฐาน CIMS แต่เพียงผู้เดียวในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะให้การสนับสนุนหน่วยงานและผู้ประกอบการที่สนใจ โดย เอสอีเอ คอนซัลติ้ง จะเป็นผู้รับสมัครห้การอบรม ดำเนินการในการตรวจสอบขั้นต้น ดำเนินการจัดการการตรวจสอบ และบริหารผู้ตรวจสอบ ซึ่งหลังจากที่ผ่านการตรวจสอบโดยสมบูรณ์แล้ว ISSA จะออกใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพให้แก่ท่าน โดยจะมีอายุของใบประกาศเป็นเวลาสองปี

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Security Code:
security code
Please enter the security code:

Submit

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Comments Off on Cleaning Industry Management Standard (CIMS)  comments 
formats

หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจโรงพยาบาล (เนื้อหา ปรับปรุงใหม่)

โครงการ จัดอบรม “หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจโรงพยาบาลอย่างมืออาชีพ” 

Advanced Professional Development Program in HEALTHCARE BUSINESS MANAGEMENT

** หลักสูตรใหม่ เริ่มต้น วันที่ 20 มีนาคม 2558

(เนื้อหากระชับกว่าเดิม เพียง 72 ชั่วโมง, เรียน เย็นวันศุกร์ กับวันเสาร์เท่านั้น)

ด้วยบริษัท เอส อี เอ คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัทที่ปรึกษาและให้บริการฝึกอบรม เพื่อการส่งเสริม วิชาชีพ ได้ริเริ่มความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยพะเยา และได้จัดให้มีการอบรมในหลักสูตร ”การบริหารจัดการธุรกิจโรงพยาบาลอย่างมืออาชีพ” (Advanced Professional Development Program in HEALTHCARE BUSINESS MANAGEMENT,APDP-HBM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจใน ด้านการบริหารโรงพยาบาล นิสิต นักศึกษาสายการแพทย์และการบริหาร หรือผู้ที่กำลังก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งระดับหัวหน้าแผนก หัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการ และรวมถึงระดับบริหารของ โรงพยาบาล ทั้งของเอกชน และรัฐบาล ได้มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้การบริหารธุรกิจเชิงปฏิบัติการ ซึ่งถ่ายทอดโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี ประสบการณ์ อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในแต่ละ มิติตามเนื้อหา ของหลักสูตรในทาง ปฏิบัติได้จริง

โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมหลายส่วนงาน ที่ สำคัญ เช่น ด้านทรัพยากรมนุษย์, การบริหารการเงิน,  การจัดการความเสี่ยง,  การบริหารงานเชิงกลยุทธ์, การจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร โรงพยาบาล (MIS) การบริหารงานเครื่องมือแพทย์, การบริหารห่วงโซ่อุปทาน(จัดซื้อและคลัง สินค้า)สำหรับธุรกิจโรงพยาบาล, การบริหารงานส่วนสนับสนุนบริการ(Supporting Team Management), การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และโครงสร้างพื้นฐาน (Facility Management and Safety) และการบริหารจัดการที่ยั่งยืนด้วยระบบคุณภาพงานโรง พยาบาลตามมาตรฐาน JCI

โอกาสที่ท่านและองค์กรจะได้รับ ประโยชน์ จาก หลัก สูตร ที่ กล่าว มา ข้าง ต้น ซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อหาที่มีการ ปรับปรุงแล้วและทันสมัย จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว โดย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ ของบริษัท ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรพงศ์ 087-021-2170, 096-330-9337

รายละเอียดหลักสูตร

ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ใบสมัคร

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Comments Off on หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจโรงพยาบาล (เนื้อหา ปรับปรุงใหม่)  comments 
formats

การเตรียมความพร้อม เพื่อการนำเสนอโครงการระดับนานาชาติ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อการนำเสนอโครงการระดับนานาชาติ” (International Project Proposal : Preparations Coaching)

หลักสูตรนี้มีเปิดสอนที่เดียว โดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปฏิบัติ และผู้เขียนตำราที่มีในท้องตลาดทางด้านนี้ แต่เพียงผู้เดียว

9786163482112  546e99b8ddd29_XXL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภารกิจ
ให้ความรู้เพื่อความเข้าใจวิธีที่ถูกต้อง และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการรับงานโครงการระดับนานาชาติ เช่น จาก Asian Development Bank (ADB.), World Bank และสถาบันอื่นๆ เมื่อศึกษาจบแล้วท่านจะได้รับการลงทะเบียนไว้เพื่อ:
1. รับ ข้อมูลอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ โดยประมาณ 20-30 โครงการใหม่ๆ ในทุกกรอบงาน  
2. เป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกทีมที่ปรึกษาของ เอส อี เอ คอนซัลติ้ง กรณีที่บริษัท รับทำโปรเจคแล้วตรงกับความเชี่ยวชาญหรือความสนใจของท่าน
3. กรณีที่ท่านรับงานตรง(ซึ่งทางเรายินดีและส่งเสริม) เป็นการส่วนตัว (Individual) โดยตรงทางจากสถาบันที่นำเสนอโครงการ เราจะยินดีให้การสนับสนุนท่านอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ในการอบรมครั้งนี้เราจะเอา Case จริงมาทำด้วยกันในระหว่าง Workshop ด้วย

หลักการและความสำคัญ
(1) ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมามีการนำแนวคิดทางด้านการจัดการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์มาปรับใช้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้นถึงแม้ว่าแนวคิดนี้จะมีมานานพอควรแล้วก็ตาม โดยอาจจะมีการเรียกชื่อที่ต่างกันไปบ้าง อาทิ Result – based Management, Performance Management และ Managing for Outcomes เป็นต้น ซึ่งหากจะประมวลแนวคิดดังกล่าวทั้งหมดแล้วจะเห็นได้ว่าล้วนต้องการการจัดการที่จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Result Management) นั่นเองว่าไปแล้วการจัดการให้เกดผลสัมฤทธิ์นี้มีรากฐานมาจากทฤษฎีการจัดการในภาคธุรกิจ การวิจัยสังคมประยุกต์ การประเมินผลแผนงานและการจัดการด้านการใช้จ่ายการเงินงบประมาณ โดยแนวคิดเริ่มแรกมีการนำไปใช้ในองค์กรภาคเอกชนก่อน แล้วก็ได้มีการนำมาปรับใช้ในภาครัฐ

นับตั้งแต่ทศวรรษ 1980 และ 1990 และในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาก็เริ่มมีการนำมาใช้ในหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมทางด้านการพัฒนา รวมทั้งองค์กรพหุภาคีระหว่างประเทศต่าง ๆ ด้วย
พัฒนาการขององค์ความรู้ด้านนี้มีการปรับปรุงและกำหนดแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิผลมากมาจากการทำงานขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศที่น่าสนใจในการเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) การวางแผนและการบริหารโครงการนับว่าเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินกลยุทธ์โครงการและเป็นส่วนสำคัญของการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การดำเนินการโครงการให้สำเร็จต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการร่วมวางแผนและการกำหนดปัจจัยที่สำคัญของการขับเคลื่อนโครงการให้ไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาของรัฐและกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือว่าภาคเอกชนที่ต้องการโครงการที่มั่นใจได้ว่าองค์กรจะสามารถบรรลุในสิ่งที่ต้องการ นับว่ามีความสำคัญและมีบทบาทอย่างสูงต่อการดำเนินงานตามภารกิจและแผนงานต่างๆ ดังนั้นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนและบริหารโครงการแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่งจำเป็น

 • วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์และวิธีการวางแผนโครงการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐ และเยอรมนี รวมทั้งธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย เป็นต้น
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในองค์กรหรือในระดับพื้นที่ได้ต่อไป
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับแนวทางที่จะเป็นเครื่องมือที่เข้าใจได้ง่ายในการนำไปประยุกต์ใช้อย่างสะดวก รวดเร็ว
 • ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์และการวางแผนและการบริหารโครงการแบบมีส่วนร่วม
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับแนวทางที่จะเป็นเครื่องมือที่เข้าใจได้ง่ายในการนำไปประยุกต์ใช้อย่างสะดวก รวดเร็ว อาทิ การวิเคราะห์การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ทางเลือก และการจัดทำแผนหลัก
  3. ได้รับการเพิ่มพูนทักษะ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้อำนวยการวางแผน (Moderator) ให้หน่วยงานดำเนินการในเรื่องดังกล่าวนี้ในโอกาสต่อไป
 • รายละเอียดหลักสูตร
  1. แนวคิดการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์
  – ห่วงโซ่ผลสัมฤทธิ์
  – การนำแนวทางการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
  – ลักษณะของการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์
  – ปัจจัยสำคัญในการติดตั้งระบบการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์
  2. หลักการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์
  – ความหมายและความเชื่อมโยงของผลสัมฤทธิ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
  – การเชื่อมโยงผลสัมฤทธิ์ในระดับต่างๆ
  – การจัดการผลงาน(Performance Management)
  3. กระบวนการและขั้นตอนในการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์
  – แนวทางการกำหนดกรอบผลสัมฤทธิ์
  – วงจรการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์
  – กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์
  – ระยะต่างๆของการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์กับความเชื่อมโยงกับการวางแผน
  4. การจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในระดับต่างๆ
  – การนำการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในระดับต่างๆ
  – การประยุกต์ใช้การจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในระดับต่างๆ
  5. การจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในระดับโครงการ
  – การวัดผลงานในระดับโครงการ
  – ภาพรวมของระยะต่างๆในการวัดผลงานระดับโครงการ
  6. การจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในระดับแผนงาน
  – กระบวนการกำหนดแผนงาน
  – กรณีศึกษา : แนวทางการพัฒนากรอบผลสัมฤทธิ์แผนงานของสหรัฐและอังกฤษ(DFID)
  7. การจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในระดับหน่วยงาน
  – กรอบการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในระดับหน่วยงาน
  – แนวทางในการจัดทำกรอบผลงานในระดับหน่วยงาน
  8. หลักและเทคนิคการประเมินองค์กรเพือประเมินผลงาน
  – กรอบการประเมินองค์กร
  – แนวทางการประเมินองค์กร
  – การติดตามและประเมินผลองค์กร
  9. การติดตามมุ่งผลสัมฤทธิ์
  – ขั้นตอนการติดตามผลสัมฤทธิ์
  – ประเภทและระดับของการติดตาม
  – หลักสำคัญในการสร้างระบบการติดตาม
  – กรณีศึกษา : การติดตามมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางเยอรมัน
  10. การประเมินผลมุ่งผลสัมฤทธิ์
  – ความแตกต่างระหว่างการวัดผลงานกับการประเมินผล
  – ระดับและประเภทของการประเมินผล
  – กรณีศึกษา : การประเมินผลตามแนวทางของธนาคารโลก
  – ลักษณะของการประเมินผลที่มีคุณภาพ
  – การทำให้ระบบการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ใช้ได้จริงในองค์กร

 

 • การวางแผนและการบริหารโครงการแบบมีส่วนร่วม
  1. แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนแบบมีส่วนร่วม
  2. การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของบุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้อง
  3. การวิเคราะห์ปัญหา
  4. การวิเคราะห์วัตถุประสงค์
  5. การวิเคราะห์ทางเลือก
  6. การจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จ
  7. การกำหนดหลักฐานการตรวจสอบ
  8. การกำหนดข้อสมมติฐานที่สำคัญ
  9. การจัดทำแผนหลัก
  10. แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ
  11. การบริหารโครงการ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ดำเนินการการด้านการวางแผน ด้านการกำหนดยุทธศาสตร์ การจัดทำโครงการ การวัดผลงาน และวิทยากรอำนวยการที่สนใจด้านการวางแผนและการจัดการผลสัมฤทธิ์

ระยะเวลา

2 วัน(เสาร์ –อาทิตย์)
วันที่ 14-15 มีนาคม 2528 (เวลา 09.00-16.00 น.)

สถานที่จัดการอบรม

วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพ มหาวิทยาลัยพะเยา (ข้างสถานี BTS เพลินจิต)

ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส (Home Pro) สี่แยกเพลินจิต ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม
(รับจำนวนจำกัด)

วิทยากร
บรรจง อมรชีวิน  ประวัติและผลงานวิทยากร

สนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครโดยตรง ได้ที่ คุณภูษิต 089-885-5588 , คุณไกรสร 086-193-9797
หรือฝากอีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เราจะติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่านได้ที่นี่

Security Code:
security code
Please enter the security code:

Submit

 

 

 

เอกสารประกอบการบรรยาย
ผู้เข้าอบรมจะได้รับหนังสือที่เขียนโดยวิทยากร จำนวน 2 เล่ม คือ
1. การจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์(Managing for Results)
2. การวางแผนและการบริหารโครงการ(ตามแนวทางองค์การระหว่างประเทศ)
3. เอกสารประกอบการบรรยายอื่นๆ

546e99b8ddd29_XXL9786163482112

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Comments Off on การเตรียมความพร้อม เพื่อการนำเสนอโครงการระดับนานาชาติ  comments