63/2 ซอยเสรีวิลล่า 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เอส อี เอ คอนซัลติ้ง ให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพ การพัฒนา และสรรหาบุคคลากร เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

Facebook Twitter LinkedIn YouTube E-mail
formats

ระบบการจัดสรรปริมาณงาน (Workloading System)

ในธุรกิจบริการทำความสะอาด ระบบการจัดสรรปริมาณงาน (Workloading System) จะรวมถึงเรื่องของการเก็บข้อมูลพื้นที่ ประเมินและการนำเสนอการจัดวางกำลังและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการที่มีมาตราฐาน

2845556_1การจัดสรรและวางปริมาณงานที่เหมาะสมถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันการควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จะนำมาซึ่งโอกาสทางการแข่งขันที่ดีกว่า โดยส่วนมากแล้วผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในอาชีพหรือทำงานในพื้นที่มาเป็นเวลานานพอ สามารถที่จะคาดเดาหรือประเมินแบบประมาณการได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามการประมาณการจัดสรรปริมาณงานและทรัพยากรด้วยวิธีดังกล่าว ก็ยังถือว่าเป็นการคาดเดา แม้จะประเมินโดยผู้มีประสบการณ์ โดยทั่วไปแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาจากผู้รู้แต่ละท่านจะไม่มีสอดคล้อง ใกล้เคียง หรือแม้กระทั่งแตกต่างกันไปอย่างมากเลย

สมาคมผู้ประกอบกิจการทำความสะอาดโลก (ISSA – The World Cleaning Industry Association) ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวจึงกำหนดให้ จัดทำมาตรฐานในการจัดสรรปริมาณงานสำหรับธุรกิจทำความสะอาดขึ้น ซึ่งเริ่มจากการการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องในแต่ละประเภทงาน ทำให้ทราบถึงระยะเวลาในการที่จะทำงานแต่ละประเภท ในพื้นที่ขนาดหนึ่งที่กำหนด ให้แล้วเสร็จว่าจะต้องใช้เวลาประมาณเท่าไร  (ทั้งนี้พนักงานต้องได้รับการอบรมมาแล้ว สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลงานต้องมีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ

612-cleaning-timesISSA ได้จัดทำสถิติข้อมูล เป็นช่วงระยะเวลานานหลายปี และกำหนดให้สามารถนำข้อมูลดังกล่าว มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการที่จะจัดสรรปริมาณงานที่เหมาะสม ในการจัดวางชั่วโมงการทำงาน จำนวนบุคคลากร จำนวนและปริมาณทรัพยากรณ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับปริมาณงานจริงและก็อย่างมีมาตรฐาน

และเนื่องจากในยุคสมัยปัจจุบันนี้ที่เราสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างสะดวก ISSA ร่วมกับ InfoClean จึงได้มีการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการประเมินงานซึ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพและมีมาตรฐานมากขึ้น

โปรแกรมสำเร็จรูป InfoClean 2.0 Easy Workloading Software เป็นโปรแกรม ระบบการจัดสรรปริมาณงาน (Workloading System) มีวิธีการขั้นตอนมีอยู่ 4 ขั้นตอนพื้นฐาน ดังนี้

  1. 727การวัดพื้นที่ (Measuring) ในการวัดพื้นที่จะมีการวัด 2 ลักษณะ คือ 1.) วัดพื้นที่ในภาพรวม และ 2.) พื้นที่ที่สามารถทำความสะอาดได้จริงเท่านั้น หลังจากที่ทราบว่าทั้งหมดแล้ว พื้นที่ที่ทำความสะอาด เป็นพื้นที่ประเภทไหน และมีพื้นที่จำนวนเท่าไร
  2. พัฒนาและกำหนดกรอบงาน (Writing Scope of Work) เช่น งานที่ทำนี้เป็นงานแบบไหน เป็นดูดฝุ่น หรือว่าเป็น ม๊อบพื้น หรือว่าเป็นงานประเภทอะไร โดยรวมแล้วการพัฒนาและกำหนดกรอบงาน เป็นขั้นตอนที่ต้องการความชัดเจนมากๆ
  3. เปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน (Applying Standard Productivity Rate) นำเอา เกณฑ์มาตรฐานการทำความสะอาด (ISSA 612 Cleaning Times) จาก ISSA มาทดลองครอบลงบนงานที่ผ่านสองขั้นตอนข้างต้นแล้วเพื่อดูผลลัพธ์กรณีที่อิงเกณฑ์605มาตรฐานแล้ว จะใช้เวลาเท่าไร ที่จะทำงานทุกประเภทให้แล้วเสร็จ ในพื้นที่ที่เราได้วัดมาแล้ว จากนั้นจะถึงขั้นตอนสุดท้ายคือ
  4. การนำอัตราค่าแรง เข้ามาคำนวณ (Applying Actual Wages) ซึ่งจุดนี้จะขึ้นกับ นโยบายการจ่ายค่าแรงของแต่ละที่ เมื่อนำตัวเลขต่างๆเหล่านี้เข้ามาประกอบด้วยกันแล้ว เป็นอันจบกระบวนการจัดสรรปริมาณงาน (Workloading System)  ผลลัพธ์ที่ได้คือ ปริมาณงาน พร้อมกับค่าใช้จ่ายด้านแรงงานที่คาดการว่าจะเกิด

และหลังจากนี้งานการวัดและจัดสรร ปริมาณงานก็จะไม่ใช่งานเดา หรือต้องคาดหวังจากผู้มีประสบการณ์อย่างเดียวเท่านั้น ทุกท่านสามารถทำการวัดและจัดสรรปริมาณงาน (Workloading) ได้โดยไม่ยากเกินไปอีกต่อไป

เอสอีเอ คอนซัลติ้ง เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้การอบรมในการใช้งาน โปรแกรม InfoClean 2.0 Easy Workloading Software

ณ เวลานี้ เอสอีเอ คอนซัลติ้ง ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันนวัตรกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศ ทีโอที ได้ลงนามความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป ระบบการจัดสรรปริมาณงาน (Work Loading) สายพันธ์ไทย ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการใช้งานของผู้ประกอบการ

พบกันเร็วๆนี้ สำหรับ ระบบการจัดสรรปริมาณงาน (Work Loading) สำหรับงานทำความสะอาด ตัวแรกในประเทศไทย 

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Comments Off on ระบบการจัดสรรปริมาณงาน (Workloading System)  comments 
formats

Cleaning Industry Training Standards (CITS)

cits_logo ในเรื่องหลักสูตรการฝึกอบรม ISSA มีมาตราฐานรับรองหลักสูตรที่เรียกว่า Cleaning Industry Training Standards (CITS) ซึ่งเป็นการจัดทำ มาตรฐานการฝึกอบรมงานทำความสะอาด ให้ระบบการฝึกอบรมโดยภาพรวม ระดับของการสอบ แบ่งออกเป็น สองระดับคือ

ระดับที่หนึ่ง CITS Professional 101 เป็นการสอบความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการเข้ามาเป็นพนักงานทำความสะอาดในระดับปฏิบัติการ เนื้อหาที่ทำการสอนและสอบจะเป็นสิ่งต่างๆที่ต้องรู้เป็นพื้นฐาน ซึ่งไม่ใช่เนื้อหาที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดในภาคปฏิบัติเลย

ระดับที่สอง CITS Advance Pro ผู้เรียนและสอบ จะต้องผ่าน CITS Professional 101 แล้วเท่านั้น ในหลักสูตรระดับ Advance Pro นี้จะสอนเจาะลึกลงในภาคปฏิบัติ เน้นที่ความถูกต้องของขั้นตอน หัวข้อที่มีในระบบมีรายการเช่น

  • การทำความสะอาด ห้องน้ำ สุขภันฑ์
  • การทำความสะอาดในโรงพยาบาล
  • การทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง
  • การดูแลพื้นประเภทต่างๆ
  • การทำความสะอาดทั่วไป

imagesศูนย์ความรู้การทำความสะอาดแห่งประเทศไทย (Thailand Cleaning Knowledge Center – TCKC) ร่วมกับ เอสอีเอ คอนซัลติ้ง (SEA Consulting) ซึ่งได้รับความไว้วางใจ และถูกแต่งตั้งให้เป็น  CITS Accredited Certification Trainer (A.C.T.) จาก ISSA ซึ่งเป็นการอนุมัติ ให้เป็น ผู้ให้การฝึกอบรม(Certified Trainer) อย่างเป็นทางการ ซึ่งในการอบรมนั้นจะใช้เนื้อหาเฉพาะหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง (ISSA Verified Courses) แล้วทั้งสิ้น

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Comments Off on Cleaning Industry Training Standards (CITS)  comments 
formats

CIMS GB – Cleaning Industry Management Standard for Green Building

มาตราฐานการบริหารจัดการธุรกิจทำความสะอาด

สำหรับ อาคารเขียว

ผู้ประกอบธุรกิจทำความสะอาดสามารถที่จะเตรียมพร้อมก่อนขอการรับรอง “มาตราฐานการบริหารจัดการธุรกิจทำความสะอาด สำหรับ อาคารเขียว”

PrintCIMS-Cleaning Industry Management Standard คือ มาตราฐานการบริหารจัดการธุรกิจทำความสะอาด เป็นมาตราฐานเดียวที่ได้รับการยอมรับว่า สามารถชี้บ่งคุณลักษณะที่ชัดเจนของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ มาตราฐานนี้ถูกจัดตั้งขึ้นโดย สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจทำความสะอาดโลก ISSA (ISSA-The Worldwide Cleaning Industry Association) ที่มีกรอบมาตราฐานที่อยู่ในข้อกำหนดที่ CIMS ให้ความสำคัญจะประกอบไปด้วย
1. ระบบคุณภาพ (Quality System)
2. สุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Health, Safety & Environmental)
3. บริการที่ส่งมอบ (Service Delivery)
4. การจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resources) และ
5. ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร (Management Commitment)

บัดนี้ มาตราฐานดังกล่าวได้ขยายกรอบมาตราฐานของข้อกำหนดโดยควบคุมถึงเรื่อง อาคารเขียว (Green Building) แล้ว

CIMS GB ได้เพิ่ม ข้อกำหนดข้อที่ 6. อาคารเขียวและการบริการ (Green Buildings and Service) ซึ่งมีหัวข้อที่ครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆดังนี้

6.1 Green Cleaning Policy
6.2 Green/High-Performance Cleaning Program
6.3 Custodial Effectiveness Assessment (Quality System)
6.4 Purchase of Cleaning Products and Materials
6.5 Cleaning Equipment
6.6 Indoor Chemical and Pollutant Source Control
6.7 Integrated Pest Management (IPM)
6.8 Building Exterior and Hardscape Management Plan
6.9 Solid Waste Management (Recycling)
6.10 Resource Conservation

ผู้ประกอบการที่มีความสนใจที่จะได้รับการรับรองมาตราฐาน จะต้องผ่านการเข้าตรวจสอบระบบ(Comprehensive assessment) ทั้งในระดับบริหารและระดับหน่วยงาน โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง(Accredited Assessor)

ในประเทศไทย เอสอีเอ คอนซัลติ้ง (SEA Consulting) ในฐานะตัวแทนผู้ได้รับการแต่งตั้งและผู้เชี่ยวชาCIMS GB Expert Trainer RGB _Pathsญในมาตราฐาน CIMS GB แต่เพียงผู้เดียวในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะให้การสนับสนุนหน่วยงานและผู้ประกอบการที่สนใจ โดย เอสอีเอ คอนซัลติ้ง จะเป็นผู้รับสมัคร ให้การอบรม ดำเนินการในการตรวจสอบขั้นต้น ดำเนินการจัดการการตรวจสอบ และบริหารผู้ตรวจสอบ ซึ่งหลังจากที่ผ่านการตรวจสอบโดยสมบูรณ์แล้ว ISSA จะออกใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพให้แก่ท่าน โดยจะมีอายุของใบประกาศเป็นเวลาสองปี

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Security Code:
security code
Please enter the security code:

Submit

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Comments Off on CIMS GB – Cleaning Industry Management Standard for Green Building  comments