" /> My Title page contents
195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เอส อี เอ คอนซัลติ้ง ให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพ การพัฒนา และสรรหาบุคคลากร เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

Facebook Twitter LinkedIn YouTube E-mail
formats

Cleaning Industry Training Standards (CITS)

cits_logo ในเรื่องหลักสูตรการฝึกอบรม ISSA มีมาตราฐานรับรองหลักสูตรที่เรียกว่า Cleaning Industry Training Standards (CITS) ซึ่งเป็นการจัดทำ มาตรฐานการฝึกอบรมงานทำความสะอาด ให้ระบบการฝึกอบรมโดยภาพรวม ระดับของการสอบ แบ่งออกเป็น สองระดับคือ

ระดับที่หนึ่ง CITS Professional 101 เป็นการสอบความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการเข้ามาเป็นพนักงานทำความสะอาดในระดับปฏิบัติการ เนื้อหาที่ทำการสอนและสอบจะเป็นสิ่งต่างๆที่ต้องรู้เป็นพื้นฐาน ซึ่งไม่ใช่เนื้อหาที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดในภาคปฏิบัติเลย

ระดับที่สอง CITS Advance Pro ผู้เรียนและสอบ จะต้องผ่าน CITS Professional 101 แล้วเท่านั้น ในหลักสูตรระดับ Advance Pro นี้จะสอนเจาะลึกลงในภาคปฏิบัติ เน้นที่ความถูกต้องของขั้นตอน หัวข้อที่มีในระบบมีรายการเช่น

  • การทำความสะอาด ห้องน้ำ สุขภันฑ์
  • การทำความสะอาดในโรงพยาบาล
  • การทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง
  • การดูแลพื้นประเภทต่างๆ
  • การทำความสะอาดทั่วไป

imagesศูนย์ความรู้การทำความสะอาดแห่งประเทศไทย (Thailand Cleaning Knowledge Center – TCKC) ร่วมกับ เอสอีเอ คอนซัลติ้ง (SEA Consulting) ซึ่งได้รับความไว้วางใจ และถูกแต่งตั้งให้เป็น  CITS Accredited Certification Trainer (A.C.T.) จาก ISSA ซึ่งเป็นการอนุมัติ ให้เป็น ผู้ให้การฝึกอบรม(Certified Trainer) อย่างเป็นทางการ ซึ่งในการอบรมนั้นจะใช้เนื้อหาเฉพาะหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง (ISSA Verified Courses) แล้วทั้งสิ้น

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Comments Off on Cleaning Industry Training Standards (CITS)  comments 
formats

CIMS GB – Cleaning Industry Management Standard for Green Building

มาตราฐานการบริหารจัดการธุรกิจทำความสะอาด

สำหรับ อาคารเขียว

ผู้ประกอบธุรกิจทำความสะอาดสามารถที่จะเตรียมพร้อมก่อนขอการรับรอง “มาตราฐานการบริหารจัดการธุรกิจทำความสะอาด สำหรับ อาคารเขียว”

PrintCIMS-Cleaning Industry Management Standard คือ มาตราฐานการบริหารจัดการธุรกิจทำความสะอาด เป็นมาตราฐานเดียวที่ได้รับการยอมรับว่า สามารถชี้บ่งคุณลักษณะที่ชัดเจนของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ มาตราฐานนี้ถูกจัดตั้งขึ้นโดย สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจทำความสะอาดโลก ISSA (ISSA-The Worldwide Cleaning Industry Association) ที่มีกรอบมาตราฐานที่อยู่ในข้อกำหนดที่ CIMS ให้ความสำคัญจะประกอบไปด้วย
1. ระบบคุณภาพ (Quality System)
2. สุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Health, Safety & Environmental)
3. บริการที่ส่งมอบ (Service Delivery)
4. การจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resources) และ
5. ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร (Management Commitment)

บัดนี้ มาตราฐานดังกล่าวได้ขยายกรอบมาตราฐานของข้อกำหนดโดยควบคุมถึงเรื่อง อาคารเขียว (Green Building) แล้ว

CIMS GB ได้เพิ่ม ข้อกำหนดข้อที่ 6. อาคารเขียวและการบริการ (Green Buildings and Service) ซึ่งมีหัวข้อที่ครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆดังนี้

6.1 Green Cleaning Policy
6.2 Green/High-Performance Cleaning Program
6.3 Custodial Effectiveness Assessment (Quality System)
6.4 Purchase of Cleaning Products and Materials
6.5 Cleaning Equipment
6.6 Indoor Chemical and Pollutant Source Control
6.7 Integrated Pest Management (IPM)
6.8 Building Exterior and Hardscape Management Plan
6.9 Solid Waste Management (Recycling)
6.10 Resource Conservation

ผู้ประกอบการที่มีความสนใจที่จะได้รับการรับรองมาตราฐาน จะต้องผ่านการเข้าตรวจสอบระบบ(Comprehensive assessment) ทั้งในระดับบริหารและระดับหน่วยงาน โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง(Accredited Assessor)

ในประเทศไทย เอสอีเอ คอนซัลติ้ง (SEA Consulting) ในฐานะตัวแทนผู้ได้รับการแต่งตั้งและผู้เชี่ยวชาCIMS GB Expert Trainer RGB _Pathsญในมาตราฐาน CIMS GB แต่เพียงผู้เดียวในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะให้การสนับสนุนหน่วยงานและผู้ประกอบการที่สนใจ โดย เอสอีเอ คอนซัลติ้ง จะเป็นผู้รับสมัคร ให้การอบรม ดำเนินการในการตรวจสอบขั้นต้น ดำเนินการจัดการการตรวจสอบ และบริหารผู้ตรวจสอบ ซึ่งหลังจากที่ผ่านการตรวจสอบโดยสมบูรณ์แล้ว ISSA จะออกใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพให้แก่ท่าน โดยจะมีอายุของใบประกาศเป็นเวลาสองปี

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Security Code:
security code
Please enter the security code:

Submit

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Comments Off on CIMS GB – Cleaning Industry Management Standard for Green Building  comments 
formats

Cleaning Industry Management Standard (CIMS)

มาตราฐานการบริหารจัดการธุรกิจทำความสะอาด

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจทำความสะอาด ที่มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการ

– ยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติการ
– พัฒนาคุณภาพของการบริการ
– สร้างความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งอื่น
– มีความมุ่งมั่นในการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าท่านPrint

CIMS คืออะไร?

CIMS-Cleaning Industry Management Standard คือ มาตราฐานการบริหารจัดการธุรกิจทำความสะอาด เป็นมาตราฐานเดียวที่ได้รับการยอมรับว่า สามารถชี้บ่งคุณลักษณะที่ชัดเจนของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ มาตราฐานนี้ถูกจัดตั้งขึ้นโดย สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจทำความสะอาดโลก ISSA (ISSA-The Worldwide Cleaning Industry Association)
* ISSA เปิดตัวขึ้นในปี พ.ศ.2509 (คศ.1966) *

มาตราฐาน CIMS เริ่มเปิดตัวและเป็นที่รู้จักในประทศสหรัฐอมริกาและประเทศแคนาดา ในปี พ.ศ.2549 (คศ.2006) จากนั้น มาตราฐานการบริหารจัดการธุรกิจทำความสะอาด(CIMS)ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบแนวทางปฏิบัติ และยกระดับความเป็นมืออาชีพของผู้ประกอบการ
กรอบมาตราฐานที่อยู่ในข้อกำหนดที่ CIMS ให้ความสำคัญจะประกอบไปด้วย
1. ระบบคุณภาพ (Quality System)
2. สุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Health, Safety & Environmental)
3. บริการที่ส่งมอบ (Service Delivery)
4. การจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resources) และ
5. ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร (Management Commitment)

มีการคาดการว่า มาตราฐานการบริหารจัดการธุรกิจทำความสะอาด-Cleaning Industry Management Standard (CIMS) จะเป็นที่แพร่หลายและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอน ซึ่งณ ปัจจุบันนี้ ในประเทศ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ และ ไอร์แลนด์ เป็นที่ยอมรับแล้วว่า หน่วยงานหรือผู้ประกอบการใดที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการยอมรับโดย CIMS จะได้รับการเปิดโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่า

ผู้ประกอบการที่มีความสนใจที่จะได้รับการรับรองมาตราฐาน จะต้องผ่านการเข้าตรวจสอบระบบ(Comprehensive assessment) ทั้งในระดับบริหารและระดับหน่วยงาน โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง(Accredited Assessor)

บัดนี้พร้อมแล้วกับการเริ่มเตรียมตัวเพื่อการตรวจรับรองมาตราฐานการบริหารจัดการธุรกิจทำความสะอาด (CIMS Certified) ในประเทศไทย

CIMS Expert Trainer RGB_Paths

 

 

 

 

 

สำหรับประเทศไทย เอสอีเอ คอนซัลติ้ง (SEA Consulting) ในฐานะตัวแทนผู้ได้รับการแต่งตั้งและผู้เชี่ยวชาญในมาตราฐาน CIMS แต่เพียงผู้เดียวในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะให้การสนับสนุนหน่วยงานและผู้ประกอบการที่สนใจ โดย เอสอีเอ คอนซัลติ้ง จะเป็นผู้รับสมัครห้การอบรม ดำเนินการในการตรวจสอบขั้นต้น ดำเนินการจัดการการตรวจสอบ และบริหารผู้ตรวจสอบ ซึ่งหลังจากที่ผ่านการตรวจสอบโดยสมบูรณ์แล้ว ISSA จะออกใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพให้แก่ท่าน โดยจะมีอายุของใบประกาศเป็นเวลาสองปี

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Security Code:
security code
Please enter the security code:

Submit

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Comments Off on Cleaning Industry Management Standard (CIMS)  comments