63/2 ซอยเสรีวิลล่า 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เอส อี เอ คอนซัลติ้ง ให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพ การพัฒนา และสรรหาบุคคลากร เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

Facebook Twitter LinkedIn YouTube E-mail
formats

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหัวหน้างาน

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสิบสองชั่วโมง ประกอบด้วย ๔ หมวดวิชา ดังต่อไปนี้

(๑) หมวดวิชาที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

(๓) หมวดวิชาที่ ๓ การค้นหาอันตรายจากการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) การตรวจความปลอดภัย
(ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
(ค) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ

(๔) หมวดวิชาที่ ๔ การป้องกันและควบคุมอันตราย มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมงประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
(ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
(ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
(ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
(จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
(ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
(ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์
(ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
(ฌ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ระยะเวลาอบรม 2 วัน (12 ชั่วโมง)

นอกจากนี้เรายังมี หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ด้วยเช่นกัน

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Comments Off on เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหัวหน้างาน  comments 
formats

หลักสูตร CCOM

CCOM

หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการ-งานปฏิบัติการทำความสะอาด

Certified Cleaning Operation Management (CCOM)

CCOM มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของกิจกรรมในระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการบริหารงานดูแลอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานทำความสะอาดอาคาร

หลักสูตร CCOM นี้ได้รับการพัฒนาเนื้อหาให้มีสาระสอดคล้องกับสถานการจริงในประเทศไทย โดยทีมคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้ชำนาญการในอุตสาหกรรมบริการนี้ ผู้ที่สำเร็จจากหลักสูตรนี้จะได้รับประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยของรัฐ

เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมถึง เรื่องดังต่อไปนี้

การบริหารงานทั่วไป, การบริหารงานบุคคล , การฝึกอบรม , ลูกจ้างสัมพันธ์ , กฎหมายแรงงาน  , เรื่องเก็บรักษาลูกทีม , ความปลอดภัย , การสื่อสาร , ลูกค้าสัมพันธ์ , การแก้ปัญหา , การคำนวณพื้นฐานในงานทำความสะอาด , เรื่องการจัดสรรงาน และการจัดตารางงาน, การปรับแต่งสัญญาการทำงาน, เคมีขั้นพื้นฐาน , การดูแล รักษาพื้นประเภทต่างๆ , การทำความสะอาดห้องน้ำ , เทคโนโลยีที่ใช้ในวงการ , การควบคุมคุณภาพ และระบบการรายงาน

หากท่านคือ

  • ผู้ที่ต้องการปฏิบัติงานในสายงานด้านปฏิบัติการทางด้านทำความสะอาดแต่ไม่มีพื้นฐานด้านงานนี้
  • ผู้ที่อยู่ในธุรกิจบริการนี้มานาน และต้องการเตรียมความพร้อมในการปรับขึ้นเป็นผู้บริหาร
  • ผู้ที่กำลังทำงานและดำรงตำแหน่งต่างๆ อาทิ หัวหน้าหน่วยงาน  หัวหน้าโซน  ผู้จัดการกลุ่มลูกค้า ผู้จัดการหน่วยงาน  ผู้จัดการแผนก ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้บริหารอาคาร ผู้บริหารพื้นที่ต่างๆ
  • ผู้ประกอบการที่ต้องการมีเสริมความรู้ให้ครอบคลุมเนื้อหาให้ครบถ้วน
  • ตัวแทนฝ่ายผู้ว่าจ้างงานบริการทำความสะอาด และผู้สนใจทั่วไป

ฝากเบอร์ติดต่อท่านไว้ที่ training@theseaconsulting.com

เราจะติดต่อกลับอธิบายท่านเรื่องหลักสูตรโดยละเอียด

หากท่านเป็นระดับบริหาร เรามีหลักสูตรที่เหมาะกว่าคือ CCSE-40

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารธุรกิจทำความสะอาด
Certified Cleaning Service Executive (CCSE)

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

หลักสูตร CCSE

CCSEหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารธุรกิจทำความสะอาด

Certified Cleaning Service Executive (CCSE)

CCSE มีเนื้อหาที่ครอบคลุมในระดับบริหารของธุรกิจทำความสะอาดหรืองานบริหารดูแลอาคาร หลักสูตร CCSE นี้ได้รับการพัฒนาเนื้อหาให้มีสาระสอดคล้องกับสถานการจริงในประเทศไทย โดยทีมคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้ชำนาญการในอุตสาหกรรมบริการนี้ ผู้ที่สำเร็จจากหลักสูตรนี้จะได้รับประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยของรัฐ

เนื้อหาครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

แนวโน้มของธุรกิจ (Industry Trends), การเงินพื้นฐานในธุรกิจนี้, งบประมาณ (Budgeting), Power SWOT Analysis, การทำแผนธุรกิจ(Writing Business Plan), แผนการตลาด(Marketing Plan), การบริหารโครงการ (Project Management), การจัดการสัญญา (Contracting), การบริหารจัดการกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Alliance Management), นโยบายอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น BCP and CSR.

หากท่านคือ

  • ผู้ที่ต้องการปฏิบัติงานในสายงานด้านบริหารกิจการธุรกิจทำความสะอาดแต่ไม่มีพื้นฐานด้านงานนี้
  • ผู้ที่อยู่ในธุรกิจบริการด้านนี้ในระดับปฏิบัติการมานาน และต้องการเตรียมความพร้อมในการปรับขึ้นเป็นผู้บริหาร
  • ผู้ที่กำลังทำงานและดำรงตำแหน่งต่างๆ อาทิ ผู้จัดการกลุ่มลูกค้า ผู้จัดการหน่วยงาน  ผู้จัดการแผนก  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารอาคาร ผู้บริหารพื้นที่ต่างๆ
  • ผู้ประกอบการที่ต้องการมีเสริมความรู้ให้ครอบคลุมเนื้อหาให้ครบถ้วน
  • ตัวแทนฝ่ายผู้ว่าจ้างงานบริการทำความสะอาด และผู้สนใจทั่วไป

ฝากเบอร์ติดต่อท่านไว้ที่ training@theseaconsulting.com

เราจะติดต่อกลับอธิบายท่านเรื่องหลักสูตรโดยละเอียด

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments