63/2 ซอยเสรีวิลล่า 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เอส อี เอ คอนซัลติ้ง ให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพ การพัฒนา และสรรหาบุคคลากร เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

Facebook Twitter LinkedIn YouTube E-mail
Home Disclaimer

Disclaimer

TheSEAconsulting.com does not represent or endorse the accuracy or reliability of any of the information, content or advertisements contained on, distributed through, or linked, downloaded or accessed from any of the services contained on this website, nor the quality of any products, information or other materials displayed, purchased, or obtained by you as a result of an advertisement or any other information or offer in or in connection with the services herein. You hereby acknowledge that any reliance upon any Materials shall be at your sole risk. TheSEAconsulting.com reserves the right, in its sole discretion and without any obligation, to make improvements to, or correct any error or omissions in any portion of the Service or the Materials.

THE SERVICE AND THE MATERIALS ARE PROVIDED BY TheSEAconsulting.com ON AN “AS IS” BASIS, AND TheSEAconsulting.com EXPRESSLY DISCLAIMS ANY AND ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH RESPECT TO THE SERVICE OR ANY MATERIALS AND PRODUCTS. IN NO EVENT SHALL TheSEAconsulting.com BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND WHATSOEVER WITH RESPECT TO THE SERVICE, THE MATERIALS AND THE PRODUCTS.

TheSEAconsulting.com respects the rights (including the intellectual property rights) of others, and we ask our users to do the same. TheSEAconsulting.com may, in appropriate circumstances and in its sole discretion, terminate the accounts of users that infringe or otherwise violate such rights of others.