63/2 ซอยเสรีวิลล่า 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เอส อี เอ คอนซัลติ้ง ให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพ การพัฒนา และสรรหาบุคคลากร เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

Facebook Twitter LinkedIn YouTube E-mail
Home Archive for category "Safety Training"
formats

หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัย

ด้านวิศวกรรม ความปลอดภัยการใช้เครื่องมือเครื่องจักร หลักการและการจัดการระบบ Lock out & Tag out ในโรงงาน ความปลอดภัยในการหยิบ ยก เคลื่อนย้าย ระบบระบายอากาศ ความปลอดภัยในการทำงานและการใช้อุปกรณ์ PPE ความปลอดภัยในงานก่อสร้างและการทำงานบนที่สูง การบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยง การขับขี่ปลอดภัย การใช้รถโฟร์คลิฟ อย่างปลอดภัย ความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่น Emergency Management ด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี การป้องกันอันตรายการจากก๊าซ วัตถุมีพิษ และสารเคมี การยศาสตร์(Ergonomics)ในสถานที่ทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี การอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ การปฐมพยาบาล ด้านการบริหารจัดการ 5ส. ความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ การปลูกจิตสำนึกความปลอดภัย ภาวะผู้นำ การสอบสวนและการวิเคราะห์อุบัติเหตุ เทคนิคการตรวจความปลอดภัย เทคนิคการจัดทำทะเบียนกฎหมายและการประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย กฎหมายความปลอดภัย / ความปลอดภัยปี 2554 Job Safety Analysis (JSA) Happy workplace การจัดทำคู่มือความปลอดภัยตามกฎหมาย เทคนิคการบริหารคณะกรรมการความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการกำกับควบคุมดูแลผู้รับเหมา ระบบมาตรฐานการจัดการสากล (หลักสูตรความปลอดภัย และที่ปรึกษา) ข้อกำหนดระบบ ISO 9001 : 2009 การตรวจสอบภายในองค์กร ข้อกำหนดระบบ ISO 14001 : 2004 หลักการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายสิ่งแวดล้อม ระบบ IWAY Standard การจัดการตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน อบรมตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) อบรมตามมาตรฐานการป้องกันและระงับอุบัติภัยต่างๆ การอบรมดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี การอบรมบุคลากรในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินด้านอัคคีภัย การอบรมอุบัติภัยสารเคมี การอบรมอุบัติภัยทางรังสี การอบรมความปลอดภัยในที่อับอากาศ

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร มีระยะเวลาการฝึกอบรม สิบสองชั่วโมง ประกอบด้วย ๓ หมวดวิชา ดังต่อไปนี้ (๑) หมวดวิชาที่ ๑ การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา (ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร  (๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา (ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ  (๓) หมวดวิชาที่ ๓ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีระยะเวลาการฝึกอบรมหกชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา(ก) แนวคิดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(ข) แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน(ค) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(ง) การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลาอบรม 2 วัน (12 ชั่วโมง) นอกจากนี้เรายังมี หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ด้วยเช่นกัน

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Comments Off on เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร  comments 
formats

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหัวหน้างาน

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสิบสองชั่วโมง ประกอบด้วย ๔ หมวดวิชา ดังต่อไปนี้ (๑) หมวดวิชาที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา (ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา (ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ (๓) หมวดวิชาที่ ๓ การค้นหาอันตรายจากการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา (ก) การตรวจความปลอดภัย (ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (ค) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ (๔) หมวดวิชาที่ ๔ การป้องกันและควบคุมอันตราย มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมงประกอบด้วยหัวข้อวิชา (ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร (ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า (ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ(ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ(จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน(ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี(ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์(ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง(ฌ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ระยะเวลาอบรม 2 วัน (12 ชั่วโมง) นอกจากนี้เรายังมี หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ด้วยเช่นกัน  

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Comments Off on เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหัวหน้างาน  comments