63/2 ซอยเสรีวิลล่า 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เอส อี เอ คอนซัลติ้ง ให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพ การพัฒนา และสรรหาบุคคลากร เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

Facebook Twitter LinkedIn YouTube E-mail
Home Archive for category "Quality Advisor"
formats

CIMS GB – Cleaning Industry Management Standard for Green Building

มาตราฐานการบริหารจัดการธุรกิจทำความสะอาด สำหรับ อาคารเขียว ผู้ประกอบธุรกิจทำความสะอาดสามารถที่จะเตรียมพร้อมก่อนขอการรับรอง “มาตราฐานการบริหารจัดการธุรกิจทำความสะอาด สำหรับ อาคารเขียว” CIMS-Cleaning Industry Management Standard คือ มาตราฐานการบริหารจัดการธุรกิจทำความสะอาด เป็นมาตราฐานเดียวที่ได้รับการยอมรับว่า สามารถชี้บ่งคุณลักษณะที่ชัดเจนของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ มาตราฐานนี้ถูกจัดตั้งขึ้นโดย สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจทำความสะอาดโลก ISSA (ISSA-The Worldwide Cleaning Industry Association) ที่มีกรอบมาตราฐานที่อยู่ในข้อกำหนดที่ CIMS ให้ความสำคัญจะประกอบไปด้วย 1. ระบบคุณภาพ (Quality System) 2. สุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Health, Safety & Environmental) 3. บริการที่ส่งมอบ (Service Delivery) 4. การจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resources) และ 5. ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร (Management Commitment) บัดนี้ มาตราฐานดังกล่าวได้ขยายกรอบมาตราฐานของข้อกำหนดโดยควบคุมถึงเรื่อง อาคารเขียว (Green Building) แล้ว CIMS GB ได้เพิ่ม ข้อกำหนดข้อที่ 6. อาคารเขียวและการบริการ (Green Buildings and Service) ซึ่งมีหัวข้อที่ครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆดังนี้ 6.1 Green Cleaning Policy 6.2 Green/High-Performance Cleaning Program 6.3 Custodial Effectiveness Assessment (Quality System) 6.4 Purchase of Cleaning Products and Materials 6.5 Cleaning Equipment 6.6 Indoor Chemical and Pollutant Source Control 6.7 Integrated Pest Management (IPM) 6.8 Building Exterior and Hardscape Management

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Comments Off on CIMS GB – Cleaning Industry Management Standard for Green Building  comments 
formats

Cleaning Industry Management Standard (CIMS)

มาตราฐานการบริหารจัดการธุรกิจทำความสะอาด สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจทำความสะอาด ที่มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการ – ยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติการ – พัฒนาคุณภาพของการบริการ – สร้างความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งอื่น – มีความมุ่งมั่นในการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าท่าน CIMS คืออะไร? CIMS-Cleaning Industry Management Standard คือ มาตราฐานการบริหารจัดการธุรกิจทำความสะอาด เป็นมาตราฐานเดียวที่ได้รับการยอมรับว่า สามารถชี้บ่งคุณลักษณะที่ชัดเจนของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ มาตราฐานนี้ถูกจัดตั้งขึ้นโดย สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจทำความสะอาดโลก ISSA (ISSA-The Worldwide Cleaning Industry Association) * ISSA เปิดตัวขึ้นในปี พ.ศ.2509 (คศ.1966) * มาตราฐาน CIMS เริ่มเปิดตัวและเป็นที่รู้จักในประทศสหรัฐอมริกาและประเทศแคนาดา ในปี พ.ศ.2549 (คศ.2006) จากนั้น มาตราฐานการบริหารจัดการธุรกิจทำความสะอาด(CIMS)ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบแนวทางปฏิบัติ และยกระดับความเป็นมืออาชีพของผู้ประกอบการ กรอบมาตราฐานที่อยู่ในข้อกำหนดที่ CIMS ให้ความสำคัญจะประกอบไปด้วย 1. ระบบคุณภาพ (Quality System) 2. สุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Health, Safety & Environmental) 3. บริการที่ส่งมอบ (Service Delivery) 4. การจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resources) และ 5. ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร (Management Commitment) มีการคาดการว่า มาตราฐานการบริหารจัดการธุรกิจทำความสะอาด-Cleaning Industry Management Standard (CIMS) จะเป็นที่แพร่หลายและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอน ซึ่งณ ปัจจุบันนี้ ในประเทศ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ และ ไอร์แลนด์ เป็นที่ยอมรับแล้วว่า หน่วยงานหรือผู้ประกอบการใดที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการยอมรับโดย CIMS จะได้รับการเปิดโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่า ผู้ประกอบการที่มีความสนใจที่จะได้รับการรับรองมาตราฐาน จะต้องผ่านการเข้าตรวจสอบระบบ(Comprehensive assessment) ทั้งในระดับบริหารและระดับหน่วยงาน โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง(Accredited Assessor) บัดนี้พร้อมแล้วกับการเริ่มเตรียมตัวเพื่อการตรวจรับรองมาตราฐานการบริหารจัดการธุรกิจทำความสะอาด (CIMS Certified) ในประเทศไทย           สำหรับประเทศไทย เอสอีเอ คอนซัลติ้ง

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Comments Off on Cleaning Industry Management Standard (CIMS)  comments 
formats

QFD (Quality Function Deployment)

QFD ย่อมาจาก Quality Function Deployment (การแปลงหน้าที่ผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพ ให้เป็นแนวทางปฏิบัติ) เป็นการประกันคุณภาพในการออกแบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและเพื่อถ่ายทอดความต้องการของลูกค้าให้เป็นเป้าหมายการออกแบบ เราใช้เป็นเครื่องมือตัวหนึ่ง ที่เริ่มต้นที่การตลาด โดยสืบหาว่า ถ้าลูกค้า จะพอใจผลิตภัณฑ์ของเรา ผลิตภัณฑ์ของเราจะต้องมีลักษณะอะไรบ้าง (ที่กำลังจะออกแบบขึ้นมาเพื่อผลิตขาย) ฝ่ายออกแบบจะต้องแปลความหมายให้ตรงกันจากภาษาลูกค้า โดยจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการรับฟังเสียงจากลูกค้า (Voice ofCustomer) และถ่ายทอดไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ลุกค้าต้องการ การออกแบบชิ้นส่วนส่วน ๆ ของผลิตภัณฑ์นั้น และนำไปสู่การออกแบบกระบวนการผลิตที่ต้องการ เพื่อสร้างความพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง Quality Function Deployment, QFD เป็นเครื่องมือสำคัญซึ่งองค์กรต้องเรียนรู้เป็นพื้นฐานแล้วนำไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ ด้วยการสร้างบ้านแห่งคุณภาพ (House of Quality) อย่างมั่นคง เพื่อถ่ายทอดความต้องการของลูกค้าไปสู่กระบวนการผลิตอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นเราต้องออกไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในระหว่างที่รวบ รวมข้อมูลอยู่นั้น ทีม QFD จะต้องถามต่อและตอบคำถามอย่างมากมาย สำหรับท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ ติดต่อเราได้ที่นี่

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments