63/2 ซอยเสรีวิลล่า 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เอส อี เอ คอนซัลติ้ง ให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพ การพัฒนา และสรรหาบุคคลากร เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

Facebook Twitter LinkedIn YouTube E-mail
Home Archive for category "PT Others"
formats

การเตรียมความพร้อม เพื่อการนำเสนอโครงการระดับนานาชาติ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อการนำเสนอโครงการระดับนานาชาติ” (International Project Proposal : Preparations Coaching) หลักสูตรนี้มีเปิดสอนที่เดียว โดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปฏิบัติ และผู้เขียนตำราที่มีในท้องตลาดทางด้านนี้ แต่เพียงผู้เดียว                           ภารกิจ ให้ความรู้เพื่อความเข้าใจวิธีที่ถูกต้อง และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการรับงานโครงการระดับนานาชาติ เช่น จาก Asian Development Bank (ADB.), World Bank และสถาบันอื่นๆ เมื่อศึกษาจบแล้วท่านจะได้รับการลงทะเบียนไว้เพื่อ: 1. รับ ข้อมูลอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ โดยประมาณ 20-30 โครงการใหม่ๆ ในทุกกรอบงาน   2. เป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกทีมที่ปรึกษาของ เอส อี เอ คอนซัลติ้ง กรณีที่บริษัท รับทำโปรเจคแล้วตรงกับความเชี่ยวชาญหรือความสนใจของท่าน 3. กรณีที่ท่านรับงานตรง(ซึ่งทางเรายินดีและส่งเสริม) เป็นการส่วนตัว (Individual) โดยตรงทางจากสถาบันที่นำเสนอโครงการ เราจะยินดีให้การสนับสนุนท่านอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในการอบรมครั้งนี้เราจะเอา Case จริงมาทำด้วยกันในระหว่าง Workshop ด้วย หลักการและความสำคัญ (1) ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมามีการนำแนวคิดทางด้านการจัดการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์มาปรับใช้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้นถึงแม้ว่าแนวคิดนี้จะมีมานานพอควรแล้วก็ตาม โดยอาจจะมีการเรียกชื่อที่ต่างกันไปบ้าง อาทิ Result – based Management, Performance Management และ Managing for Outcomes เป็นต้น ซึ่งหากจะประมวลแนวคิดดังกล่าวทั้งหมดแล้วจะเห็นได้ว่าล้วนต้องการการจัดการที่จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Result Management) นั่นเองว่าไปแล้วการจัดการให้เกดผลสัมฤทธิ์นี้มีรากฐานมาจากทฤษฎีการจัดการในภาคธุรกิจ การวิจัยสังคมประยุกต์ การประเมินผลแผนงานและการจัดการด้านการใช้จ่ายการเงินงบประมาณ โดยแนวคิดเริ่มแรกมีการนำไปใช้ในองค์กรภาคเอกชนก่อน แล้วก็ได้มีการนำมาปรับใช้ในภาครัฐ นับตั้งแต่ทศวรรษ 1980 และ 1990 และในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาก็เริ่มมีการนำมาใช้ในหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมทางด้านการพัฒนา รวมทั้งองค์กรพหุภาคีระหว่างประเทศต่าง ๆ ด้วย พัฒนาการขององค์ความรู้ด้านนี้มีการปรับปรุงและกำหนดแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิผลมากมาจากการทำงานขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศที่น่าสนใจในการเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) การวางแผนและการบริหารโครงการนับว่าเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินกลยุทธ์โครงการและเป็นส่วนสำคัญของการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การดำเนินการโครงการให้สำเร็จต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการร่วมวางแผนและการกำหนดปัจจัยที่สำคัญของการขับเคลื่อนโครงการให้ไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาของรัฐและกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือว่าภาคเอกชนที่ต้องการโครงการที่มั่นใจได้ว่าองค์กรจะสามารถบรรลุในสิ่งที่ต้องการ นับว่ามีความสำคัญและมีบทบาทอย่างสูงต่อการดำเนินงานตามภารกิจและแผนงานต่างๆ ดังนั้นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนและบริหารโครงการแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่งจำเป็น วัตถุประสงค์ 1.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Comments Off on การเตรียมความพร้อม เพื่อการนำเสนอโครงการระดับนานาชาติ  comments 
formats

โครงการอบรมบริหารการเงินการคลังและการเบิกจ่าย

โครงการอบรมบริหารการเงินการคลังและการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ของราชการอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยพะเยา และ บริษัท เอส อี เอ คอนซัลติ้ง จํากัด บริษัทที่ปรึกษาและให้บริการฝึกอบรมเพื่อการส่งเสริมวิชาชีพ ได้จัดให้มีการ อบรมในหัวข้อ ”โครงการอบรมบริหารการเงินการคลังและการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ของราชการอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นของรัฐได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถบริหารการเงินภายในหน่วยงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะช่วยส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดําเนินงานใน หน่วยงานของท่าน ในหลักสูตรนี้จะเน้นถึงการควบคุมการเบิกจ่ายในการดําเนินงานต่างๆอย่างเป็น ระบบที่ถูกต้องตามกฏและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึง ความเป็นมาตรฐานในการทํางานอย่างมีระบบที่ดีและมีประสิทธิภาพ โครงการอบรมบริหารการเงินการคลังและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของราชการอย่างมีประสิทธิภาพ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2557 ค่าลงทะเบียน 4,850 บาทต่อคน สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ โทร: 0870212170 , 0963309337 อีเมล์ : training@theseaconsulting.com

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

โครงการอบรมหลักสูตรด้านการตรวจสอบภายใน

เนื่องด้วยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยพะเยา และ บริษัท เอส อี เอ คอนซัลติ้ง จํากัด บริษัทที่ปรึกษาและให้บริการฝึกอบรมเพื่อการส่งเสริมวิชาชีพ ได้จัดให้มีการ อบรมในหัวข้อ”โครงการอบรมหลักสูตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 1” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐได้มีความรู้ความเข้าใจและนา แนวทางในการจัดการให้มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะช่วย ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดําเนินงานในหน่วยงานของท่าน ในหลักสูตรนี้จะเน้นถึง กลไกของการควบคุมการใช้เงินของหน่วยงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฏหมาย และระเบียบข้อบังคับ นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงเจตนํารมณ์ขององค์กรที่จะตอบรับ นโยบายภาครัฐที่เน้นด้านความโปร่งใสในการบริหารในทุกหน่วยงาน โครงการอบรมหลักสูตรด้านการตรวจสอบภายในรุ่นที่ ๑ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2557 ค่าลงทะเบียน 3,800 บาทต่อคน สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ โทร: 0870212170 , 0963309337 อีเมล์ : training@theseaconsulting.com

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments