63/2 ซอยเสรีวิลล่า 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เอส อี เอ คอนซัลติ้ง ให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพ การพัฒนา และสรรหาบุคคลากร เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

Facebook Twitter LinkedIn YouTube E-mail
Home Archive for category "PT Industrial"
formats

หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัย

ด้านวิศวกรรม ความปลอดภัยการใช้เครื่องมือเครื่องจักร หลักการและการจัดการระบบ Lock out & Tag out ในโรงงาน ความปลอดภัยในการหยิบ ยก เคลื่อนย้าย ระบบระบายอากาศ ความปลอดภัยในการทำงานและการใช้อุปกรณ์ PPE ความปลอดภัยในงานก่อสร้างและการทำงานบนที่สูง การบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยง การขับขี่ปลอดภัย การใช้รถโฟร์คลิฟ อย่างปลอดภัย ความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่น Emergency Management ด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี การป้องกันอันตรายการจากก๊าซ วัตถุมีพิษ และสารเคมี การยศาสตร์(Ergonomics)ในสถานที่ทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี การอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ การปฐมพยาบาล ด้านการบริหารจัดการ 5ส. ความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ การปลูกจิตสำนึกความปลอดภัย ภาวะผู้นำ การสอบสวนและการวิเคราะห์อุบัติเหตุ เทคนิคการตรวจความปลอดภัย เทคนิคการจัดทำทะเบียนกฎหมายและการประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย กฎหมายความปลอดภัย / ความปลอดภัยปี 2554 Job Safety Analysis (JSA) Happy workplace การจัดทำคู่มือความปลอดภัยตามกฎหมาย เทคนิคการบริหารคณะกรรมการความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการกำกับควบคุมดูแลผู้รับเหมา ระบบมาตรฐานการจัดการสากล (หลักสูตรความปลอดภัย และที่ปรึกษา) ข้อกำหนดระบบ ISO 9001 : 2009 การตรวจสอบภายในองค์กร ข้อกำหนดระบบ ISO 14001 : 2004 หลักการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายสิ่งแวดล้อม ระบบ IWAY Standard การจัดการตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน อบรมตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) อบรมตามมาตรฐานการป้องกันและระงับอุบัติภัยต่างๆ การอบรมดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี การอบรมบุคลากรในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินด้านอัคคีภัย การอบรมอุบัติภัยสารเคมี การอบรมอุบัติภัยทางรังสี การอบรมความปลอดภัยในที่อับอากาศ

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

QFD (Quality Function Deployment)

QFD ย่อมาจาก Quality Function Deployment (การแปลงหน้าที่ผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพ ให้เป็นแนวทางปฏิบัติ) เป็นการประกันคุณภาพในการออกแบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและเพื่อถ่ายทอดความต้องการของลูกค้าให้เป็นเป้าหมายการออกแบบ เราใช้เป็นเครื่องมือตัวหนึ่ง ที่เริ่มต้นที่การตลาด โดยสืบหาว่า ถ้าลูกค้า จะพอใจผลิตภัณฑ์ของเรา ผลิตภัณฑ์ของเราจะต้องมีลักษณะอะไรบ้าง (ที่กำลังจะออกแบบขึ้นมาเพื่อผลิตขาย) ฝ่ายออกแบบจะต้องแปลความหมายให้ตรงกันจากภาษาลูกค้า โดยจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการรับฟังเสียงจากลูกค้า (Voice ofCustomer) และถ่ายทอดไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ลุกค้าต้องการ การออกแบบชิ้นส่วนส่วน ๆ ของผลิตภัณฑ์นั้น และนำไปสู่การออกแบบกระบวนการผลิตที่ต้องการ เพื่อสร้างความพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง Quality Function Deployment, QFD เป็นเครื่องมือสำคัญซึ่งองค์กรต้องเรียนรู้เป็นพื้นฐานแล้วนำไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ ด้วยการสร้างบ้านแห่งคุณภาพ (House of Quality) อย่างมั่นคง เพื่อถ่ายทอดความต้องการของลูกค้าไปสู่กระบวนการผลิตอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นเราต้องออกไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในระหว่างที่รวบ รวมข้อมูลอยู่นั้น ทีม QFD จะต้องถามต่อและตอบคำถามอย่างมากมาย สำหรับท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ ติดต่อเราได้ที่นี่

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Project Design Management (PDM)

โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การดำเนินงานในทุกภาคส่วน ทั้งภาคบริการในสาธารณะ และภาคธุรกิจ ต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมที่มีอยู่ ประกอบกับข้อจำกัดของทรัพยากรทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถของพนักงานที่มีอยู่ เงินลงทุน วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนี้ ที่กล่าวมานั้นเป็นเหตุผลที่จะนำไปสู่ความจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผน มีการวางแผนงานโครงการที่เหมาะสมเพื่อให้ภารกิจและการดำเนินงานของทุกหน่วยงานสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างประหยัดมีคุณค่าสูงสุด และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิผลตรงตามเจตนารมณ์และเป้าหมายของหน่วยงานของท่าน หลักสูตร PDM จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เรื่องการวางแผนโครงการ โดยเฉพาะใน 4 เรื่องที่สำคัญด้วยกัน กล่าวคือ 1. ความสำคัญของการวางแผนโครงการ การวางแผนโครงการคืออะไร การวางแผนโครงการมีประโยชน์อย่างไร องค์ประกอบและคุณลักษณะที่สำคัญของการวางแผนโครงการมีอะไรบ้าง เช่น ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ต้องมีกระบวนการในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเป็นต้น เรื่องของกระบวนการและขั้นตอนในการวางแผนโครงการที่จำเป็น และจะได้มีการเรียนรู้ว่ามีอะไรบ้าง และมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร วงจรของการวางแผนโครงการเป็นอะไร และอย่างไร กระบวนการของการวางแผนโครงการนั้นวางแผนอย่างไร เพื่อให้เกิด smart project ในอนาคตได้ เรื่องของจะวางแผนอย่างไรเพื่อให้สามารถกำหนดผู้รับบริการให้เป็นศูนย์กลางของการดำเนินงานโครงการในอนาคตได้ ทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นเรื่องของความสำคัญของการวางแผนโครงการ   2. ปัจจัยและเครื่องมือที่เหมาะสมในการวางแผนโครงการ สำหรับปัจจัยนั้นมีความสำคัญ มีปัจจัยอะไรบ้างที่สำคัญสำหรับการวางแผนโครงการ ขั้นตอนของการวางแผนโครงการที่ควรจะรู้ ความรู้ที่จำเป็น เช่น Core Competency หรือ ความรู้อื่นๆ จะมีอะไรบ้างนั้นคงต้องมาพูดคุยกันในการฝึกอบรม เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการวางแผนโครงการ ในทางทฤษฎีได้มีผู้รู้ นักวิชาการ ได้คิดค้นพัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนโครงการ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เครื่องมือนั้นมีมากมาย เรียกชื่อย่อกันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น PCM, PMC, PDM, PPM และยังมีอีกเยอะ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกอะไรที่เหมาะสม และสามารถที่จะปรับใช้ได้กับทุกหน่วยงาน หรือปรับใช้ได้กับทุกภารกิจที่แต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกันในเรื่องของความจำเป็น ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่จำเป็นต้องมีการเรียนรู้กัน ขั้นตอนสำคัญในการวางแผนโครงการ ในการบวนการการวางแผนโครงการนั้น ขั้นตอนหลักๆของการวางแผนโครงการแยกได้ 2 ระดับ กลุ่มแรก เป็นกลุ่มหรือขั้นตอนของการวิเคราะห์โครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะนำไปใช้สำหรับการวางแผนโครงการมีอยู่อย่างน้อย 4 กลุ่มด้วยกัน คือ การวิเคราะห์ หน่วยงานก็ดี บุคคลก็ดี สถาบันก็ดี ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนโครงการในเรื่องนั้นๆ การวิเคราะห์อันที่ 2 คือ ปัจจุบันมีปัญหาอะไร คือ การวิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์ลำดับต่อไปก็คือ ปัญหาที่เป็นปัจจุบันนั้นเราจะทำให้มันหมดไป หรือน้อยลง โดยกำหนดวัตถุประสงค์อะไรสำหรับการดำเนินงานโครงการ การวิเคราะห์อันสุดท้าย คือ ด้วยข้อจำกัดทั้งหลายที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันเราจะเลือกทำอะไรได้บ้าง นั่นคือการวิเคราะห์ทางเลือกสำหรับการดำเนินงานในอนาคต กลุ่มที่สอง เราเรียกว่า การวางแผนหลักโครงการ ในการวางแผนหลักโครงการก็คือ

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments