63/2 ซอยเสรีวิลล่า 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เอส อี เอ คอนซัลติ้ง ให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพ การพัฒนา และสรรหาบุคคลากร เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

Facebook Twitter LinkedIn YouTube E-mail
Home Archive for category "PT Healthcare"
formats

หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจโรงพยาบาล (เนื้อหา ปรับปรุงใหม่)

โครงการ จัดอบรม “หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจโรงพยาบาลอย่างมืออาชีพ”  Advanced Professional Development Program in HEALTHCARE BUSINESS MANAGEMENT ** หลักสูตรใหม่ เริ่มต้น วันที่ 20 มีนาคม 2558 (เนื้อหากระชับกว่าเดิม เพียง 72 ชั่วโมง, เรียน เย็นวันศุกร์ กับวันเสาร์เท่านั้น) ด้วยบริษัท เอส อี เอ คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัทที่ปรึกษาและให้บริการฝึกอบรม เพื่อการส่งเสริม วิชาชีพ ได้ริเริ่มความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยพะเยา และได้จัดให้มีการอบรมในหลักสูตร ”การบริหารจัดการธุรกิจโรงพยาบาลอย่างมืออาชีพ” (Advanced Professional Development Program in HEALTHCARE BUSINESS MANAGEMENT,APDP-HBM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจใน ด้านการบริหารโรงพยาบาล นิสิต นักศึกษาสายการแพทย์และการบริหาร หรือผู้ที่กำลังก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งระดับหัวหน้าแผนก หัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการ และรวมถึงระดับบริหารของ โรงพยาบาล ทั้งของเอกชน และรัฐบาล ได้มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้การบริหารธุรกิจเชิงปฏิบัติการ ซึ่งถ่ายทอดโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี ประสบการณ์ อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในแต่ละ มิติตามเนื้อหา ของหลักสูตรในทาง ปฏิบัติได้จริง โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมหลายส่วนงาน ที่ สำคัญ เช่น ด้านทรัพยากรมนุษย์, การบริหารการเงิน,  การจัดการความเสี่ยง,  การบริหารงานเชิงกลยุทธ์, การจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร โรงพยาบาล (MIS) การบริหารงานเครื่องมือแพทย์, การบริหารห่วงโซ่อุปทาน(จัดซื้อและคลัง สินค้า)สำหรับธุรกิจโรงพยาบาล, การบริหารงานส่วนสนับสนุนบริการ(Supporting Team Management), การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และโครงสร้างพื้นฐาน (Facility Management and Safety) และการบริหารจัดการที่ยั่งยืนด้วยระบบคุณภาพงานโรง พยาบาลตามมาตรฐาน JCI โอกาสที่ท่านและองค์กรจะได้รับ ประโยชน์ จาก หลัก สูตร ที่ กล่าว มา ข้าง ต้น ซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อหาที่มีการ ปรับปรุงแล้วและทันสมัย จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว โดย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ ของบริษัท ที่นี่

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Comments Off on หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจโรงพยาบาล (เนื้อหา ปรับปรุงใหม่)  comments 
formats

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และโครงสร้างพื้นฐาน

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และโครงสร้างพื้นฐาน สถานพยาบาล Facility Management and Safety for Healthcare Sector  หลักการและเหตุผล สถานพยาบาลประกอบกิจการโดยต้องมีอาคารสถานที่ ที่ปลอดภัย ใช้การได้ และเป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยและผู้มาเยือน จึงต้องมีการจัดการอาคารสถานที่ เครื่องมือแพทย์และเครื่องมืออื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ มีความเข้าใจ มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงธุรกิจและการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับเพื่อนร่วมอาชีพและต่างอาชีพในวงการสาธารณสุข สามารถประยุกต์ใช้ความรู้แต่ละมิติที่สำคัญ  ได้แก่ วางแผนพื้นที่ใช้สอย แผนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางคลินิกได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิผล บุคลากรทุกคนได้รับความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการจัดการอาคารสถานที่ วิธีลดความเสี่ยง และติดตามรายงานสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง มีการใช้เกณฑ์เพื่อทราบสมรรถนะ และสามารถระบุการพัฒนาที่จำเป็น คุณสมบัติผู้เข้าอบรม ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของโรงพยาบาลเอกชน และรัฐบาล ผู้ที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นแต่ละส่วนงาน ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ สนับสนุนการแพทย์ และสนับสนุนบริการ ผู้ที่อยู่ในธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการดูแลรักษาสุขภาพ ผู้ที่สนใจในหลักการบริหารงานกิจการด้านการดูแลรักษาสุขภาพ เนื้อหาวิชา ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัย (Safety and Security) ความปลอดภัย ในระดับที่ไม่เกิดอันตรายหรือความเสี่ยงต่อผู้ป่วย บุคลากร หรือผู้มาเยือน การรักษาความปลอดภัย ป้องกันการสูญหาย ถูกทำลาย ป้องกันผู้ไม่มีหน้าที่ไม่ให้เข้าถึง วัตถุอันตราย (Hazardous Materials) มีการควบคุมการสัมผัส การจัดเก็บ การใช้สารกัมมันตรังสี และวัตถุอันตรายอย่างอื่น รวมถึงการกำจัดของเสียอันตรายอย่างปลอดภัย การจัดการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) มีการวางแผน และสนองตอบอย่างสมเหตุผลต่อโรคระบาด ภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิผล ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย (Fire Safety) มีการป้องกันทรัพย์สิน และผู้พำนักอาศัย จากอัคคีภัยและ เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ (Medical Equipment) มีการคัดเลือก บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ เพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด ระบบสาธารณูปโภค (Utility System) มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปาและสาธารณูปโภคอื่น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการล่มของระบบสาธารณสุข ให้น้อยที่สุด การบริหารพื้นที่ใช้สอย (Area Utilization) ประเมินความคุ้มค่าของการใช้พื้นที่ และการควบคุมการขยายพื้นที่อย่างประหยัดเงินลงทุน อาคารประหยัดพลังงาน (Green Building) การบริหารงานซ่อมบำรุงเพื่อการจัดการพลังงาน เทคนิคด้านการเปลี่ยนเครื่องจักร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(Law & Regulations) กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายด้านอนุรักษ์พลังงาน ระยะเวลาในการฝึกอบรม

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Comments Off on หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และโครงสร้างพื้นฐาน  comments 
formats

หลักสูตร การบริหารจัดการคลังสินค้าและมาตรฐาน GSP

Healthcare Inventory Management and Good Storage Practice Guidelines การบริหารคลังสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์มีลักษณะเฉพาะ สินค้ามีความต้องการใช้อย่างฉับพลันทันทีและมีมูลค่าสูง รวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก็มีลักษณะเฉพาะเช่นกัน การทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้และถูกต้องทั้งในภาพรวมและภาพย่อยของการบริหารคลัง จะส่งผลดีต่อต้นทุนกิจการและการให้บริการผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ก่อให้เกิดความสุขและความภาคภูมิใจในการทำงานในแวดวงสาธารณสุข วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ มีความเข้าใจ มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงธุรกิจและการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับเพื่อนร่วมอาชีพและต่างอาชีพในวงการสาธารณสุข สามารถประยุกต์ใช้ความรู้แต่ละมิติที่สำคัญ  ได้แก่ ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง อุปกรณ์สำคัญและการเคลื่อนที่ของสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน มาตรฐานการจัดเก็บที่ดี Good Storage Practice Guidelines (WHO) การคำนวณจุดสั่งซื้อ การบริหาร Sub-stock  การบริหารพื้นที่จัดเก็บ Demand Management และ Forecasting Technique คุณสมบัติผู้เข้าอบรม ผู้บริหารระดับกลางของโรงพยาบาลเอกชน และรัฐบาล ผู้ที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบในการดูแลคลังสินค้า ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานดูแลงานด้านคุณภาพของโรงพยาบาล ผู้ที่อยู่ในธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการดูแลรักษาสุขภาพ ผู้ที่สนใจในหลักการบริหารงานกิจการด้านการดูแลรักษาสุขภาพ เนื้อหาวิชา พื้นฐานห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบของวงการสุขภาพ พื้นฐานการบริหารสินค้าคงคลังสำหรับโรงพยาบาลและอุตสาหกรรมสุขภาพ การบริหารพื้นที่ใช้สอย การคำนวณจุดสั่งซื้อที่เหมาะสม อุปกรณ์ที่จำเป็นและนวัตกรรมที่มีประโยชน์ในงานคลังสินค้า Demand Management Good Storage Practice Guidelines (WHO) ตัวอย่างการนำไปใช้จริงและกรณีศึกษาการแก้ไขสารพัดปัญหาคลังสินค้าสุขภาพ ระยะเวลาในการฝึกอบรม 2 วัน สถานที่จัดการอบรม วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพ มหาวิทยาลัยพะเยา (ข้างสถานี BTS เพลินจิต) ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส (Home Pro) สี่แยกเพลินจิต ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ทีมวิทยากร วิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์การบริหารโรงพยาบาล บริหารคลังสินค้าในภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ พร้อมทีมงานคุณภาพโรงพยาบาลที่มีผลงานทั่วประเทศ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ มีความเข้าใจ มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงธุรกิจและการบริหารจัดการกับเพื่อนร่วมอาชีพ และต่างอาชีพในวงการสาธารณสุข เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้แต่ละมิติที่สำคัญ ตามเนื้อหาวิชาที่ระบุข้างต้นให้บรรลุผลในทางปฏิบัติ รวมถึงการให้คำปรึกษาหลังการสัมนา ด้วยไมตรีจิตฉันท์มิตรในวงการวิชาชีพ สนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาฝากรายละเอียดของท่านด้านล่างนี้

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Comments Off on หลักสูตร การบริหารจัดการคลังสินค้าและมาตรฐาน GSP  comments