63/2 ซอยเสรีวิลล่า 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เอส อี เอ คอนซัลติ้ง ให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพ การพัฒนา และสรรหาบุคคลากร เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

Facebook Twitter LinkedIn YouTube E-mail
Home Archive for category "PT Building Services"
formats

หลักสูตร CCOM

หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการ-งานปฏิบัติการทำความสะอาด Certified Cleaning Operation Management (CCOM) CCOM มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของกิจกรรมในระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการบริหารงานดูแลอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานทำความสะอาดอาคาร หลักสูตร CCOM นี้ได้รับการพัฒนาเนื้อหาให้มีสาระสอดคล้องกับสถานการจริงในประเทศไทย โดยทีมคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้ชำนาญการในอุตสาหกรรมบริการนี้ ผู้ที่สำเร็จจากหลักสูตรนี้จะได้รับประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยของรัฐ เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมถึง เรื่องดังต่อไปนี้ การบริหารงานทั่วไป, การบริหารงานบุคคล , การฝึกอบรม , ลูกจ้างสัมพันธ์ , กฎหมายแรงงาน  , เรื่องเก็บรักษาลูกทีม , ความปลอดภัย , การสื่อสาร , ลูกค้าสัมพันธ์ , การแก้ปัญหา , การคำนวณพื้นฐานในงานทำความสะอาด , เรื่องการจัดสรรงาน และการจัดตารางงาน, การปรับแต่งสัญญาการทำงาน, เคมีขั้นพื้นฐาน , การดูแล รักษาพื้นประเภทต่างๆ , การทำความสะอาดห้องน้ำ , เทคโนโลยีที่ใช้ในวงการ , การควบคุมคุณภาพ และระบบการรายงาน หากท่านคือ ผู้ที่ต้องการปฏิบัติงานในสายงานด้านปฏิบัติการทางด้านทำความสะอาดแต่ไม่มีพื้นฐานด้านงานนี้ ผู้ที่อยู่ในธุรกิจบริการนี้มานาน และต้องการเตรียมความพร้อมในการปรับขึ้นเป็นผู้บริหาร ผู้ที่กำลังทำงานและดำรงตำแหน่งต่างๆ อาทิ หัวหน้าหน่วยงาน  หัวหน้าโซน  ผู้จัดการกลุ่มลูกค้า ผู้จัดการหน่วยงาน  ผู้จัดการแผนก ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้บริหารอาคาร ผู้บริหารพื้นที่ต่างๆ ผู้ประกอบการที่ต้องการมีเสริมความรู้ให้ครอบคลุมเนื้อหาให้ครบถ้วน ตัวแทนฝ่ายผู้ว่าจ้างงานบริการทำความสะอาด และผู้สนใจทั่วไป ฝากเบอร์ติดต่อท่านไว้ที่ training@theseaconsulting.com เราจะติดต่อกลับอธิบายท่านเรื่องหลักสูตรโดยละเอียด หากท่านเป็นระดับบริหาร เรามีหลักสูตรที่เหมาะกว่าคือ  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารธุรกิจทำความสะอาด Certified Cleaning Service Executive (CCSE)  

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

หลักสูตร CCSE

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารธุรกิจทำความสะอาด Certified Cleaning Service Executive (CCSE) CCSE มีเนื้อหาที่ครอบคลุมในระดับบริหารของธุรกิจทำความสะอาดหรืองานบริหารดูแลอาคาร หลักสูตร CCSE นี้ได้รับการพัฒนาเนื้อหาให้มีสาระสอดคล้องกับสถานการจริงในประเทศไทย โดยทีมคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้ชำนาญการในอุตสาหกรรมบริการนี้ ผู้ที่สำเร็จจากหลักสูตรนี้จะได้รับประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยของรัฐ เนื้อหาครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ แนวโน้มของธุรกิจ (Industry Trends), การเงินพื้นฐานในธุรกิจนี้, งบประมาณ (Budgeting), Power SWOT Analysis, การทำแผนธุรกิจ(Writing Business Plan), แผนการตลาด(Marketing Plan), การบริหารโครงการ (Project Management), การจัดการสัญญา (Contracting), การบริหารจัดการกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Alliance Management), นโยบายอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น BCP and CSR. หากท่านคือ ผู้ที่ต้องการปฏิบัติงานในสายงานด้านบริหารกิจการธุรกิจทำความสะอาดแต่ไม่มีพื้นฐานด้านงานนี้ ผู้ที่อยู่ในธุรกิจบริการด้านนี้ในระดับปฏิบัติการมานาน และต้องการเตรียมความพร้อมในการปรับขึ้นเป็นผู้บริหาร ผู้ที่กำลังทำงานและดำรงตำแหน่งต่างๆ อาทิ ผู้จัดการกลุ่มลูกค้า ผู้จัดการหน่วยงาน  ผู้จัดการแผนก  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารอาคาร ผู้บริหารพื้นที่ต่างๆ ผู้ประกอบการที่ต้องการมีเสริมความรู้ให้ครอบคลุมเนื้อหาให้ครบถ้วน ตัวแทนฝ่ายผู้ว่าจ้างงานบริการทำความสะอาด และผู้สนใจทั่วไป ฝากเบอร์ติดต่อท่านไว้ที่ training@theseaconsulting.com เราจะติดต่อกลับอธิบายท่านเรื่องหลักสูตรโดยละเอียด

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

ระบบการจัดสรรปริมาณงาน (Workloading System)

ในธุรกิจบริการทำความสะอาด ระบบการจัดสรรปริมาณงาน (Workloading System) จะรวมถึงเรื่องของการเก็บข้อมูลพื้นที่ ประเมินและการนำเสนอการจัดวางกำลังและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการที่มีมาตราฐาน การจัดสรรและวางปริมาณงานที่เหมาะสมถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันการควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จะนำมาซึ่งโอกาสทางการแข่งขันที่ดีกว่า โดยส่วนมากแล้วผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในอาชีพหรือทำงานในพื้นที่มาเป็นเวลานานพอ สามารถที่จะคาดเดาหรือประเมินแบบประมาณการได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามการประมาณการจัดสรรปริมาณงานและทรัพยากรด้วยวิธีดังกล่าว ก็ยังถือว่าเป็นการคาดเดา แม้จะประเมินโดยผู้มีประสบการณ์ โดยทั่วไปแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาจากผู้รู้แต่ละท่านจะไม่มีสอดคล้อง ใกล้เคียง หรือแม้กระทั่งแตกต่างกันไปอย่างมากเลย สมาคมผู้ประกอบกิจการทำความสะอาดโลก (ISSA – The World Cleaning Industry Association) ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวจึงกำหนดให้ จัดทำมาตรฐานในการจัดสรรปริมาณงานสำหรับธุรกิจทำความสะอาดขึ้น ซึ่งเริ่มจากการการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องในแต่ละประเภทงาน ทำให้ทราบถึงระยะเวลาในการที่จะทำงานแต่ละประเภท ในพื้นที่ขนาดหนึ่งที่กำหนด ให้แล้วเสร็จว่าจะต้องใช้เวลาประมาณเท่าไร  (ทั้งนี้พนักงานต้องได้รับการอบรมมาแล้ว สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลงานต้องมีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ ISSA ได้จัดทำสถิติข้อมูล เป็นช่วงระยะเวลานานหลายปี และกำหนดให้สามารถนำข้อมูลดังกล่าว มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการที่จะจัดสรรปริมาณงานที่เหมาะสม ในการจัดวางชั่วโมงการทำงาน จำนวนบุคคลากร จำนวนและปริมาณทรัพยากรณ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับปริมาณงานจริงและก็อย่างมีมาตรฐาน และเนื่องจากในยุคสมัยปัจจุบันนี้ที่เราสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างสะดวก ISSA ร่วมกับ InfoClean จึงได้มีการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการประเมินงานซึ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพและมีมาตรฐานมากขึ้น โปรแกรมสำเร็จรูป InfoClean 2.0 Easy Workloading Software เป็นโปรแกรม ระบบการจัดสรรปริมาณงาน (Workloading System) มีวิธีการขั้นตอนมีอยู่ 4 ขั้นตอนพื้นฐาน ดังนี้ การวัดพื้นที่ (Measuring) ในการวัดพื้นที่จะมีการวัด 2 ลักษณะ คือ 1.) วัดพื้นที่ในภาพรวม และ 2.) พื้นที่ที่สามารถทำความสะอาดได้จริงเท่านั้น หลังจากที่ทราบว่าทั้งหมดแล้ว พื้นที่ที่ทำความสะอาด เป็นพื้นที่ประเภทไหน และมีพื้นที่จำนวนเท่าไร พัฒนาและกำหนดกรอบงาน (Writing Scope of Work) เช่น งานที่ทำนี้เป็นงานแบบไหน เป็นดูดฝุ่น หรือว่าเป็น ม๊อบพื้น หรือว่าเป็นงานประเภทอะไร โดยรวมแล้วการพัฒนาและกำหนดกรอบงาน เป็นขั้นตอนที่ต้องการความชัดเจนมากๆ เปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน (Applying Standard Productivity Rate) นำเอา เกณฑ์มาตรฐานการทำความสะอาด (ISSA 612 Cleaning Times) จาก ISSA มาทดลองครอบลงบนงานที่ผ่านสองขั้นตอนข้างต้นแล้วเพื่อดูผลลัพธ์กรณีที่อิงเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จะใช้เวลาเท่าไร ที่จะทำงานทุกประเภทให้แล้วเสร็จ ในพื้นที่ที่เราได้วัดมาแล้ว จากนั้นจะถึงขั้นตอนสุดท้ายคือ การนำอัตราค่าแรง เข้ามาคำนวณ

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Comments Off on ระบบการจัดสรรปริมาณงาน (Workloading System)  comments