63/2 ซอยเสรีวิลล่า 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เอส อี เอ คอนซัลติ้ง ให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพ การพัฒนา และสรรหาบุคคลากร เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

Facebook Twitter LinkedIn YouTube E-mail
Home 2016 March
formats

หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัย

ด้านวิศวกรรม ความปลอดภัยการใช้เครื่องมือเครื่องจักร หลักการและการจัดการระบบ Lock out & Tag out ในโรงงาน ความปลอดภัยในการหยิบ ยก เคลื่อนย้าย ระบบระบายอากาศ ความปลอดภัยในการทำงานและการใช้อุปกรณ์ PPE ความปลอดภัยในงานก่อสร้างและการทำงานบนที่สูง การบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยง การขับขี่ปลอดภัย การใช้รถโฟร์คลิฟ อย่างปลอดภัย ความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่น Emergency Management ด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี การป้องกันอันตรายการจากก๊าซ วัตถุมีพิษ และสารเคมี การยศาสตร์(Ergonomics)ในสถานที่ทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี การอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ การปฐมพยาบาล ด้านการบริหารจัดการ 5ส. ความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ การปลูกจิตสำนึกความปลอดภัย ภาวะผู้นำ การสอบสวนและการวิเคราะห์อุบัติเหตุ เทคนิคการตรวจความปลอดภัย เทคนิคการจัดทำทะเบียนกฎหมายและการประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย กฎหมายความปลอดภัย / ความปลอดภัยปี 2554 Job Safety Analysis (JSA) Happy workplace การจัดทำคู่มือความปลอดภัยตามกฎหมาย เทคนิคการบริหารคณะกรรมการความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการกำกับควบคุมดูแลผู้รับเหมา ระบบมาตรฐานการจัดการสากล (หลักสูตรความปลอดภัย และที่ปรึกษา) ข้อกำหนดระบบ ISO 9001 : 2009 การตรวจสอบภายในองค์กร ข้อกำหนดระบบ ISO 14001 : 2004 หลักการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายสิ่งแวดล้อม ระบบ IWAY Standard การจัดการตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน อบรมตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) อบรมตามมาตรฐานการป้องกันและระงับอุบัติภัยต่างๆ การอบรมดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี การอบรมบุคลากรในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินด้านอัคคีภัย การอบรมอุบัติภัยสารเคมี การอบรมอุบัติภัยทางรังสี การอบรมความปลอดภัยในที่อับอากาศ

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments