195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เอส อี เอ คอนซัลติ้ง ให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพ การพัฒนา และสรรหาบุคคลากร เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

Facebook Twitter LinkedIn YouTube E-mail
formats

Big Mailbox

หาก อีเมล์ ตารางนัดหมาย และการจดโน๊ต  ต่างๆมีความสำคัญกับคุณและองค์กรของคุณเป็นอย่างมาก และคุณเบื่อกับปัญหาเก่าๆ  ประมาณว่า

– อีเมล์เก่าหาย

– กล่องเมล์เต็ม

– ส่งออก รับเข้า มีปัญหากับขนาดของไฟล์

– โดนสแปมเมล์ หรือ ไวรัส

 เมื่อท่านได้พบกับเรา ปัญหาเก่าๆของท่านก็จะหมดไป ด้วยระบบกล่องเมล์ขนาดใหญ่ ความปลอดภัยสูง และใช้งานง่ายที่สุด

XIMPLIFY

by

 

และท่านก็จะได้

-ใช้เมล์บ๊อกซ์บนระบบ Cloud6Tr5egakc

– เก็บอีเมล์ไว้ได้ตลอดอายุการทำงานของท่าน ด้วยอีเมล์บ๊อกซ์ขนาด ใหญ่ถึง 20 GB หรือสูงสุดถึง 50 GB

– ส่งไฟล์ แนบใหญ่ๆ ได้ถึง 100 MB

– มีระบบ Advanced Anti-spam และ Anti-virus

– สามารถเข้าถึงอีเมล์ได้จาก web browser ตัวที่ท่านโปรดปรานได้

– ระบบทำงานร่วมกับ Outlook และ mail application ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

– สามารถโอนอีเมล์เก่าๆเข้ามาในระบบเมล์ใหม่ได้ทันทีโดยไม่มี down time

– สามารถโอนถ่ายเมล์ ข้ามอุปกรณ์ได้โดยคุณไม่ต้องรอ

– ใช้ระบบ Cloud ที่ทันสมัย เข้าถึงเมล์คุณจากที่ไหนก็ได้ บนอุปกรณ์อะไรก็ได้

– แชร์ Contacts, Calendar, Tasks และ Notes ภายในกลุ่ม แผนก หรือฝ่าย ต่าง ภายในองค์กรได้

– สร้าง ปฏิทิน พร้อมกันหลายๆอัน เพื่อบริหารประชุม เพื่อโชว์ task อีกทั้งยัง สามารถ ซิ๊งค์กับ Outlook ได้เป็นอย่างดี

– สร้างแผ่นโน๊ตที่ไปขึ้นบนทุกอุปกรณ์

– ถ้ามีปัญหาสามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ ตลอดเวลา ทุกวัน 24 ชั่วโมง

– มีทางเลือก ที่จะจดโดเมนเพื่อใช้อีเมล์ที่ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น you@yourcompany.com

– หรือใช้งานได้จากอีเมล์เดิมของท่านทันที you@yourcompany.com

– คุณจะไม่เคยพลาด อีเมล์ และแผนงานสำคัญๆ อีกเลย

*** ที่สำคัญราคาเริ่มต้นเพียง 50 บาทต่อเดือน

ลาก่อน Mailbox เก่า

B9315483353Z.1_20141212202214_000_G159D59K5.1-0

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

SEA Accounting Services

แอคเคาท์ติ้งเซอร์วิสเซส เริ่มดำเนินงานแล้ว!

image1โดยมุ่งเน้นการบริการลูกค้า ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของลูกค้าในการดำเนินงาน บริการครอบคลุมถึง บริการด้านการบัญชี กฎหมายภาษีอากรที่จำเป็นแก่การดำเนินธุรกิจของลูกค้า ในทุกกิจกรรมที่เราทำเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถมีส่วนสนับสนุนในความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้าและเติบโตไปร่วมกัน

ขอบเขตงานบริการของเรา

  1. บริการด้านบัญชี

-ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี การควบคุมภายใน และการจัดเก็บเอกสารแก่กิจการaccounting

-วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และปรับปรุงบัญชี

-บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีบัญชีที่ได้มาตรฐาน

-จัดทำสมุดบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำ ได้แก่ สมุดรายซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท

-จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินกลางปี เพื่อจัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.51)

-จัดทำงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นงวดของไตรมาสที่ 3

-จัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม หรือ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ของทุกปี ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง บัญชีแยกประเภท งบกำไรขาดทุน และงบดุล พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน

-จัดทำทะเบียนสินทรัพย์

-จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Reconcile)

-ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

  1. บริการด้านภาษีและประกันสังคม

2.1 รายการที่จัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี (ถ้ามี) ได้แก่

-จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภงด.1)accounting-system

-จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

-จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

-จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30, ภพ.36)

-จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย

-ให้คำปรึกษาด้านบัญชี, ภาษีอากร และประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

-บริการนำส่งแบบและภาษีต่อกรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์

2.2 จัดทำและยื่นแบบประจำปี อันประกอบด้วย

-จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) ต่อกรมสรรพากร

-คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50) ต่อกรมสรรพากร

-จัดทำแบบ สบช.3 และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์

-จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภงด.1ก) และยื่นต่อกรมสรรพากร

2.3 งานด้านประกันสังคม

-ให้คำปรึกษาด้านการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้เหมาะสมกับธุรกิจ

-ยื่นแบบเข้า-ออกของพนักงาน

-จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

-จัดทำรายงานประกันสังคมค่าจ้างประจำปี กธ.20ก กท.26 ก

  1. บริการตรวจสอบบัญชี

เพื่อให้องค์กรที่ต้องการทราบฐานะการเงินและงบการดำเนินงานที่แท้จริง ณ วันใดวันหนึ่ง เช่น ทุกสิ้นเดือน ไตรมาส หกเดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น การตรวจสอบบัญชีทำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ซึ่งดำเนินการตรวจสอบโดยผู้ที่ได้รับการยอมรับ จากสภาวิชาชีพบัญชีและเป็นหน่วยงานอิสระ ข้อมูลสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อกำหนดทิศทางขององค์กรในอนาคตได้อย่างถูกต้อง สอบทานงบการเงินเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินนั้นว่ามีความถูกต้องตามสมควร ในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใด และให้คำปรึกษาเพื่อทราบถึงข้อบกพร่องในทางบัญชี ที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฎิบัติงานตรวจสอบบัญชี

บริการประกอบด้วย

-บริการรับตรวจสอบบัญชี โดย ผู้สอบบัญขีรับอนุญาต

-ตรวจสอบบัญชี ออกงบการเงินโดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน

-เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ และให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี

-จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบการยื่น ต่อกระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร ได้แก่ ส.บช.3 สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำยื่นส่งกระทรวงพาณิชย์

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

ITSS-SMAP

by in SMAP

SalesMAP

คือทางออกเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ทุกด้านของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ในขณะที่การทำความเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า ประกอบด้วย 3 โมดูล หลัก คือโมดูลทางธุรกิจ โมดูลการจัดการและควบคุมการทำงานของระบบ และ โมดูลกระบวนการทำงานของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM)

img-home-abt-salesmapSalesMAP ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางและหน่วยงานขององค์กรของบริษัท ขนาดใหญ่ด้วยการรวมเครื่องมือทางการขายและการตลาดเป็นหนึ่งโซลูชั่นที่ราคาที่ไม่แพง SalesMAP จะช่วยให้องค์กร ตระหนักถึงเป้าหมายของการบริหารจัดการลูกค้าหลักให้มีผลกำไรมากและลูกค้าพึงพอใจ

ตลอดวงจรชีวิตของลูกค้าท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายย้ายจากฝ่ายการตลาดไปฝ่ายขาย  SalesMAP ช่วยองค์กรในการสื่อสาร กับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆในการแบ่งปันข้อมูลและการจัดระเบียบการทำงานของบุคคลและทีม

SalesMAP เป็นซอฟต์แวร์โซลูชั่นท่ีสมบูรณ์ที่รวบรวมองค์ประกอบของ CRM การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อขององค์กร การตลาดอัตโนมัติและการใช้งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองการขายการตลาดและความท้าทายของธุรกิจสมัยใหม่:

  1. การจัดการรายชื่อบริษัท ของ บริษัท บุคคล (คนที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ) และรายช่ือผู้ติดต่อ (คนที่เกี่ยวข้อง กับ บริษัทหรือบุคุคล)
  2. การติดตามการนัดหมายท่ีกำหนดและงาน
  3. ติดตามยอดขายโดยใช้กลยุทธ์การขายเชิงโครงสร้างและการขายเป็นทีม
  4. การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคุณผ่านแคมเปญแบบดั้งเดิมและแบบอัตโนมัติ
  5. การจัด การคำสั่งซื้อ ที่เข้ามาและการสอบถามข้อมลู จากแคตตาล็อกออนไลน์ของคุณ —การชำระเงิน การคืนเงินการจัดส่งสินค้าและการรายงาน
  6. การจัดระเบียบและการเข้าถึงเอกสารข้อมูลการขายและการตลาดของคุณในคลังท่ีใช้ร่วมกัน
  7. การสร้างรายงานจากรายการใดๆ—รายการที่อยู่ โอกาสทางการขาย กรณีการบริการลูกค้า รายการงานยอดนิยม และ ข้อมูล เพิ่มเติมท่ีคุณ เก็บไว้ในรายการของคุณ

salesmap-biz-modules

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments