63/2 ซอยเสรีวิลล่า 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เอส อี เอ คอนซัลติ้ง ให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพ การพัฒนา และสรรหาบุคคลากร เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

Facebook Twitter LinkedIn YouTube E-mail
formats

งานตรวจสอบภายใน

12687886_1673818166209805_1114393451802836910_n
งานที่ปรึกษาเพื่อการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กรและงานจัดทำนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน
สำหรับองค์กรที่ดำเนินกิจการอยู่แล้วและมีความประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในทั้งที่ต้องทำเพื่อการเตรียมตัวเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการเข้าซื้อขายกิจการหรือเหตุผลเพื่อการยกระดับธรรมาภิบาลในองค์กรของท่าน เรายินดีให้บริการปรึกษาในการร่วมออกแบบและปรับปรุงกระบวนงานให้มีความชัดเจนมีประสิทธิภาพและสนับสนุนกระบวนการควบคุมภายในที่ดีกว่าซึ่งเป็นพื้นฐานตั้งต้นก่อนการตรวจสอบภายในซึ่งในขั้นตอนต่อไปทางเราจะจัดหาเจ้าหน้าที่ประจำที่มีประสบการณ์เข้าประจำเป็นพนักงานภายในองค์กรของท่านทั้งระดับผู้ตรวจสอบหัวหน้าผู้ตรวจสอบจนถึงระดับคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นสมาชิกอิสระก่อนการทำแผนการตรวจสอบภายในให้กับองค์กรท่านต่อไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Internal Audit


12644678_1673818146209807_675875844773542931_n

12645208_1673818136209808_6540509128368472607_n

 

 

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัย

 1. ด้านวิศวกรรม
  1. ความปลอดภัยการใช้เครื่องมือเครื่องจักร
  2. หลักการและการจัดการระบบ Lock out & Tag out ในโรงงานsafety1
  3. ความปลอดภัยในการหยิบ ยก เคลื่อนย้าย
  4. ระบบระบายอากาศ
  5. ความปลอดภัยในการทำงานและการใช้อุปกรณ์ PPE
  6. ความปลอดภัยในงานก่อสร้างและการทำงานบนที่สูง
  7. การบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยงsafety2
  8. การขับขี่ปลอดภัย
  9. การใช้รถโฟร์คลิฟ อย่างปลอดภัย
  10. ความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่น
  11. Emergency Management
 1. ด้านสุขภาพอนามัย
  1. ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีsafety4
  2. การป้องกันอันตรายการจากก๊าซ วัตถุมีพิษ และสารเคมี
  3. การยศาสตร์(Ergonomics)ในสถานที่ทำงาน
  4. สภาพแวดล้อมในการทำงาน แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี
  5. การอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ
  6. การปฐมพยาบาล
 1. ด้านการบริหารจัดการ
  1. safety55ส.
  2. ความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
  3. การปลูกจิตสำนึกความปลอดภัย
  4. ภาวะผู้นำ
  5. การสอบสวนและการวิเคราะห์อุบัติเหตุ
  6. เทคนิคการตรวจความปลอดภัย
  7. เทคนิคการจัดทำทะเบียนกฎหมายและการประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย
  8. กฎหมายความปลอดภัย / ความปลอดภัยปี 2554
  9. Job Safety Analysis (JSA)
  10. Happy workplace
  11. การจัดทำคู่มือความปลอดภัยตามกฎหมาย
  12. เทคนิคการบริหารคณะกรรมการความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
  13. เทคนิคการกำกับควบคุมดูแลผู้รับเหมา
 2. ระบบมาตรฐานการจัดการสากล (หลักสูตรความปลอดภัย และที่ปรึกษา)
  1. ข้อกำหนดระบบ ISO 9001 : 2009
  2. การตรวจสอบภายในองค์กร
  3. ข้อกำหนดระบบ ISO 14001 : 2004
  4. หลักการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายสิ่งแวดล้อม
  5. ระบบ IWAY Standard
  6. การจัดการตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน
 3. อบรมตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน
  1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
  2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร
  3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค
  4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง
  5. คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)
 4. อบรมตามมาตรฐานการป้องกันและระงับอุบัติภัยต่างๆ
  1. การอบรมดับเพลิงขั้นต้นsafety3
  2. การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี
  3. การอบรมบุคลากรในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินด้านอัคคีภัย
  4. การอบรมอุบัติภัยสารเคมี
  5. การอบรมอุบัติภัยทางรังสี
  6. การอบรมความปลอดภัยในที่อับอากาศ
 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร 
มีระยะเวลาการฝึกอบรม สิบสองชั่วโมง ประกอบด้วย ๓ หมวดวิชา ดังต่อไปนี้

(๑) หมวดวิชาที่ ๑ การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา 
(ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร 

(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา 
(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ 

(๓) หมวดวิชาที่ ๓ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีระยะเวลาการฝึกอบรมหกชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) แนวคิดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ข) แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน
(ค) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ง) การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

ระยะเวลาอบรม 2 วัน (12 ชั่วโมง)

นอกจากนี้เรายังมี หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ด้วยเช่นกัน

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Comments Off on เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร  comments