195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เอส อี เอ คอนซัลติ้ง ให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพ การพัฒนา และสรรหาบุคคลากร เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

Facebook Twitter LinkedIn YouTube E-mail
formats

ITSS-SMAP

by in SMAP

SalesMAP

คือทางออกเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ทุกด้านของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ในขณะที่การทำความเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า ประกอบด้วย 3 โมดูล หลัก คือโมดูลทางธุรกิจ โมดูลการจัดการและควบคุมการทำงานของระบบ และ โมดูลกระบวนการทำงานของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM)

img-home-abt-salesmapSalesMAP ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางและหน่วยงานขององค์กรของบริษัท ขนาดใหญ่ด้วยการรวมเครื่องมือทางการขายและการตลาดเป็นหนึ่งโซลูชั่นที่ราคาที่ไม่แพง SalesMAP จะช่วยให้องค์กร ตระหนักถึงเป้าหมายของการบริหารจัดการลูกค้าหลักให้มีผลกำไรมากและลูกค้าพึงพอใจ

ตลอดวงจรชีวิตของลูกค้าท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายย้ายจากฝ่ายการตลาดไปฝ่ายขาย  SalesMAP ช่วยองค์กรในการสื่อสาร กับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆในการแบ่งปันข้อมูลและการจัดระเบียบการทำงานของบุคคลและทีม

SalesMAP เป็นซอฟต์แวร์โซลูชั่นท่ีสมบูรณ์ที่รวบรวมองค์ประกอบของ CRM การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อขององค์กร การตลาดอัตโนมัติและการใช้งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองการขายการตลาดและความท้าทายของธุรกิจสมัยใหม่:

 1. การจัดการรายชื่อบริษัท ของ บริษัท บุคคล (คนที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ) และรายช่ือผู้ติดต่อ (คนที่เกี่ยวข้อง กับ บริษัทหรือบุคุคล)
 2. การติดตามการนัดหมายท่ีกำหนดและงาน
 3. ติดตามยอดขายโดยใช้กลยุทธ์การขายเชิงโครงสร้างและการขายเป็นทีม
 4. การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคุณผ่านแคมเปญแบบดั้งเดิมและแบบอัตโนมัติ
 5. การจัด การคำสั่งซื้อ ที่เข้ามาและการสอบถามข้อมลู จากแคตตาล็อกออนไลน์ของคุณ —การชำระเงิน การคืนเงินการจัดส่งสินค้าและการรายงาน
 6. การจัดระเบียบและการเข้าถึงเอกสารข้อมูลการขายและการตลาดของคุณในคลังท่ีใช้ร่วมกัน
 7. การสร้างรายงานจากรายการใดๆ—รายการที่อยู่ โอกาสทางการขาย กรณีการบริการลูกค้า รายการงานยอดนิยม และ ข้อมูล เพิ่มเติมท่ีคุณ เก็บไว้ในรายการของคุณ

salesmap-biz-modules

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

งานตรวจสอบภายใน

12687886_1673818166209805_1114393451802836910_n
งานที่ปรึกษาเพื่อการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กรและงานจัดทำนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน
สำหรับองค์กรที่ดำเนินกิจการอยู่แล้วและมีความประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในทั้งที่ต้องทำเพื่อการเตรียมตัวเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการเข้าซื้อขายกิจการหรือเหตุผลเพื่อการยกระดับธรรมาภิบาลในองค์กรของท่าน เรายินดีให้บริการปรึกษาในการร่วมออกแบบและปรับปรุงกระบวนงานให้มีความชัดเจนมีประสิทธิภาพและสนับสนุนกระบวนการควบคุมภายในที่ดีกว่าซึ่งเป็นพื้นฐานตั้งต้นก่อนการตรวจสอบภายในซึ่งในขั้นตอนต่อไปทางเราจะจัดหาเจ้าหน้าที่ประจำที่มีประสบการณ์เข้าประจำเป็นพนักงานภายในองค์กรของท่านทั้งระดับผู้ตรวจสอบหัวหน้าผู้ตรวจสอบจนถึงระดับคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นสมาชิกอิสระก่อนการทำแผนการตรวจสอบภายในให้กับองค์กรท่านต่อไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Internal Audit


12644678_1673818146209807_675875844773542931_n

12645208_1673818136209808_6540509128368472607_n

 

 

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัย

 1. ด้านวิศวกรรม
  1. ความปลอดภัยการใช้เครื่องมือเครื่องจักร
  2. หลักการและการจัดการระบบ Lock out & Tag out ในโรงงานsafety1
  3. ความปลอดภัยในการหยิบ ยก เคลื่อนย้าย
  4. ระบบระบายอากาศ
  5. ความปลอดภัยในการทำงานและการใช้อุปกรณ์ PPE
  6. ความปลอดภัยในงานก่อสร้างและการทำงานบนที่สูง
  7. การบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยงsafety2
  8. การขับขี่ปลอดภัย
  9. การใช้รถโฟร์คลิฟ อย่างปลอดภัย
  10. ความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่น
  11. Emergency Management
 1. ด้านสุขภาพอนามัย
  1. ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีsafety4
  2. การป้องกันอันตรายการจากก๊าซ วัตถุมีพิษ และสารเคมี
  3. การยศาสตร์(Ergonomics)ในสถานที่ทำงาน
  4. สภาพแวดล้อมในการทำงาน แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี
  5. การอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ
  6. การปฐมพยาบาล
 1. ด้านการบริหารจัดการ
  1. safety55ส.
  2. ความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
  3. การปลูกจิตสำนึกความปลอดภัย
  4. ภาวะผู้นำ
  5. การสอบสวนและการวิเคราะห์อุบัติเหตุ
  6. เทคนิคการตรวจความปลอดภัย
  7. เทคนิคการจัดทำทะเบียนกฎหมายและการประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย
  8. กฎหมายความปลอดภัย / ความปลอดภัยปี 2554
  9. Job Safety Analysis (JSA)
  10. Happy workplace
  11. การจัดทำคู่มือความปลอดภัยตามกฎหมาย
  12. เทคนิคการบริหารคณะกรรมการความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
  13. เทคนิคการกำกับควบคุมดูแลผู้รับเหมา
 2. ระบบมาตรฐานการจัดการสากล (หลักสูตรความปลอดภัย และที่ปรึกษา)
  1. ข้อกำหนดระบบ ISO 9001 : 2009
  2. การตรวจสอบภายในองค์กร
  3. ข้อกำหนดระบบ ISO 14001 : 2004
  4. หลักการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายสิ่งแวดล้อม
  5. ระบบ IWAY Standard
  6. การจัดการตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน
 3. อบรมตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน
  1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
  2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร
  3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค
  4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง
  5. คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)
 4. อบรมตามมาตรฐานการป้องกันและระงับอุบัติภัยต่างๆ
  1. การอบรมดับเพลิงขั้นต้นsafety3
  2. การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี
  3. การอบรมบุคลากรในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินด้านอัคคีภัย
  4. การอบรมอุบัติภัยสารเคมี
  5. การอบรมอุบัติภัยทางรังสี
  6. การอบรมความปลอดภัยในที่อับอากาศ
 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments