195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เอส อี เอ คอนซัลติ้ง ให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพ การพัฒนา และสรรหาบุคคลากร เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

Facebook Twitter LinkedIn YouTube E-mail
formats

SEA Accounting Services

แอคเคาท์ติ้งเซอร์วิสเซส เริ่มดำเนินงานแล้ว!

image1โดยมุ่งเน้นการบริการลูกค้า ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของลูกค้าในการดำเนินงาน บริการครอบคลุมถึง บริการด้านการบัญชี กฎหมายภาษีอากรที่จำเป็นแก่การดำเนินธุรกิจของลูกค้า ในทุกกิจกรรมที่เราทำเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถมีส่วนสนับสนุนในความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้าและเติบโตไปร่วมกัน

ขอบเขตงานบริการของเรา

  1. บริการด้านบัญชี

-ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี การควบคุมภายใน และการจัดเก็บเอกสารแก่กิจการaccounting

-วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และปรับปรุงบัญชี

-บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีบัญชีที่ได้มาตรฐาน

-จัดทำสมุดบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำ ได้แก่ สมุดรายซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท

-จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินกลางปี เพื่อจัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.51)

-จัดทำงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นงวดของไตรมาสที่ 3

-จัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม หรือ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ของทุกปี ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง บัญชีแยกประเภท งบกำไรขาดทุน และงบดุล พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน

-จัดทำทะเบียนสินทรัพย์

-จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Reconcile)

-ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

  1. บริการด้านภาษีและประกันสังคม

2.1 รายการที่จัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี (ถ้ามี) ได้แก่

-จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภงด.1)accounting-system

-จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

-จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

-จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30, ภพ.36)

-จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย

-ให้คำปรึกษาด้านบัญชี, ภาษีอากร และประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

-บริการนำส่งแบบและภาษีต่อกรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์

2.2 จัดทำและยื่นแบบประจำปี อันประกอบด้วย

-จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) ต่อกรมสรรพากร

-คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50) ต่อกรมสรรพากร

-จัดทำแบบ สบช.3 และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์

-จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภงด.1ก) และยื่นต่อกรมสรรพากร

2.3 งานด้านประกันสังคม

-ให้คำปรึกษาด้านการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้เหมาะสมกับธุรกิจ

-ยื่นแบบเข้า-ออกของพนักงาน

-จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

-จัดทำรายงานประกันสังคมค่าจ้างประจำปี กธ.20ก กท.26 ก

  1. บริการตรวจสอบบัญชี

เพื่อให้องค์กรที่ต้องการทราบฐานะการเงินและงบการดำเนินงานที่แท้จริง ณ วันใดวันหนึ่ง เช่น ทุกสิ้นเดือน ไตรมาส หกเดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น การตรวจสอบบัญชีทำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ซึ่งดำเนินการตรวจสอบโดยผู้ที่ได้รับการยอมรับ จากสภาวิชาชีพบัญชีและเป็นหน่วยงานอิสระ ข้อมูลสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อกำหนดทิศทางขององค์กรในอนาคตได้อย่างถูกต้อง สอบทานงบการเงินเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินนั้นว่ามีความถูกต้องตามสมควร ในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใด และให้คำปรึกษาเพื่อทราบถึงข้อบกพร่องในทางบัญชี ที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฎิบัติงานตรวจสอบบัญชี

บริการประกอบด้วย

-บริการรับตรวจสอบบัญชี โดย ผู้สอบบัญขีรับอนุญาต

-ตรวจสอบบัญชี ออกงบการเงินโดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน

-เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ และให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี

-จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบการยื่น ต่อกระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร ได้แก่ ส.บช.3 สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำยื่นส่งกระทรวงพาณิชย์

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

ITSS-SMAP

by in SMAP

SalesMAP

คือทางออกเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ทุกด้านของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ในขณะที่การทำความเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า ประกอบด้วย 3 โมดูล หลัก คือโมดูลทางธุรกิจ โมดูลการจัดการและควบคุมการทำงานของระบบ และ โมดูลกระบวนการทำงานของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM)

img-home-abt-salesmapSalesMAP ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางและหน่วยงานขององค์กรของบริษัท ขนาดใหญ่ด้วยการรวมเครื่องมือทางการขายและการตลาดเป็นหนึ่งโซลูชั่นที่ราคาที่ไม่แพง SalesMAP จะช่วยให้องค์กร ตระหนักถึงเป้าหมายของการบริหารจัดการลูกค้าหลักให้มีผลกำไรมากและลูกค้าพึงพอใจ

ตลอดวงจรชีวิตของลูกค้าท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายย้ายจากฝ่ายการตลาดไปฝ่ายขาย  SalesMAP ช่วยองค์กรในการสื่อสาร กับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆในการแบ่งปันข้อมูลและการจัดระเบียบการทำงานของบุคคลและทีม

SalesMAP เป็นซอฟต์แวร์โซลูชั่นท่ีสมบูรณ์ที่รวบรวมองค์ประกอบของ CRM การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อขององค์กร การตลาดอัตโนมัติและการใช้งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองการขายการตลาดและความท้าทายของธุรกิจสมัยใหม่:

  1. การจัดการรายชื่อบริษัท ของ บริษัท บุคคล (คนที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ) และรายช่ือผู้ติดต่อ (คนที่เกี่ยวข้อง กับ บริษัทหรือบุคุคล)
  2. การติดตามการนัดหมายท่ีกำหนดและงาน
  3. ติดตามยอดขายโดยใช้กลยุทธ์การขายเชิงโครงสร้างและการขายเป็นทีม
  4. การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคุณผ่านแคมเปญแบบดั้งเดิมและแบบอัตโนมัติ
  5. การจัด การคำสั่งซื้อ ที่เข้ามาและการสอบถามข้อมลู จากแคตตาล็อกออนไลน์ของคุณ —การชำระเงิน การคืนเงินการจัดส่งสินค้าและการรายงาน
  6. การจัดระเบียบและการเข้าถึงเอกสารข้อมูลการขายและการตลาดของคุณในคลังท่ีใช้ร่วมกัน
  7. การสร้างรายงานจากรายการใดๆ—รายการที่อยู่ โอกาสทางการขาย กรณีการบริการลูกค้า รายการงานยอดนิยม และ ข้อมูล เพิ่มเติมท่ีคุณ เก็บไว้ในรายการของคุณ

salesmap-biz-modules

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

งานตรวจสอบภายใน

12687886_1673818166209805_1114393451802836910_n
งานที่ปรึกษาเพื่อการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กรและงานจัดทำนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน
สำหรับองค์กรที่ดำเนินกิจการอยู่แล้วและมีความประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในทั้งที่ต้องทำเพื่อการเตรียมตัวเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการเข้าซื้อขายกิจการหรือเหตุผลเพื่อการยกระดับธรรมาภิบาลในองค์กรของท่าน เรายินดีให้บริการปรึกษาในการร่วมออกแบบและปรับปรุงกระบวนงานให้มีความชัดเจนมีประสิทธิภาพและสนับสนุนกระบวนการควบคุมภายในที่ดีกว่าซึ่งเป็นพื้นฐานตั้งต้นก่อนการตรวจสอบภายในซึ่งในขั้นตอนต่อไปทางเราจะจัดหาเจ้าหน้าที่ประจำที่มีประสบการณ์เข้าประจำเป็นพนักงานภายในองค์กรของท่านทั้งระดับผู้ตรวจสอบหัวหน้าผู้ตรวจสอบจนถึงระดับคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นสมาชิกอิสระก่อนการทำแผนการตรวจสอบภายในให้กับองค์กรท่านต่อไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Internal Audit


12644678_1673818146209807_675875844773542931_n

12645208_1673818136209808_6540509128368472607_n

 

 

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments